دانلود درایور فکس - Fax Drivers » صفحه 2

دسته بندی: سری: مدل:
    

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-7362N

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-7362N


   راه انداز Brother MFC-7362N

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7362N

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_028B&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_028B&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7362N74A0

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 160 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-7360N

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-7360N


   راه انداز Brother MFC-7360N

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7360N

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0270&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0270&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7360N14A1

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 170 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-7360

   دانلود درایور Brother MFC-7360


   راه انداز Brother MFC-7360

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-7360

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_024D&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_024D&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-7360A17E

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 317 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother FAX-7860DW

   دانلود درایور Brother FAX-7860DW


   راه انداز Brother FAX-7860DW

   Manufacturer : Brother

   Model : FAX-7860DW

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 17.5 MB

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0275&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0275&MI_02
   USBPRINT\BROTHERFAX-7860DW8D03

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 135 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2740DW

   دانلود درایور Brother MFC-L2740DW


   راه انداز Brother MFC-L2740DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2740DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0320&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0320&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2740DW_SC68C

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 192 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2720DW

   دانلود درایور دستگاه فکس Brother MFC-L2720DW


   راه انداز Brother MFC-L2720DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2720DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0337&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0337&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2720DW_S4E92

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 156 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2720DN

   دانلود درایور Brother MFC-L2720DN


   راه انداز Brother MFC-L2720DN

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2720DN

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0338&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0338&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2720DN_S2853

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 152 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2707DW

   دانلود درایور دستگاه Brother MFC-L2707DW


   راه انداز Brother MFC-L2707DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2707DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_03E1&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_03E1&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2707DW162C

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 235 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2705DW

   دانلود درایور Brother MFC-L2705DW


   راه انداز Brother MFC-L2705DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2705DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0392&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0392&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2705DWD68D

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 161 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Brother MFC-L2700DW

   دانلود درایور Brother MFC-L2700DW


   راه انداز Brother MFC-L2700DW

   Manufacturer : Brother

   Model : MFC-L2700DW

   Version : 1.9.0.0

   Type : Printer / Scanner / Fax

   Size : 36.9 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs:
   USB\VID_04F9&PID_0331&MI_01
   USB\VID_04F9&PID_0331&MI_02
   USBPRINT\BROTHERMFC-L2700DW_SF699

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 297 " بار از آن بازدید شده است.