» » دانلود درایور کارت گرافیک برای ویندوز 8


دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور کارت گرافیک nvidia geforce fx5500

   درایور کارت گرافیک nvidia geforce fx5500


   راه انداز nvidia geforce fx5500

   Manufacturer : geforce

   Model : fx5500

   Version : 175.19

   Type : VGA

   Size : 36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4646 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Radeon X1050

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1050

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1050

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_30001043
   PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_30011043

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 942 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای Radeon X1200

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1200

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1200

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_791E
   PCI\VEN_1002&DEV_791F

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 795 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور برای گرافیک Radeon X1300

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1300

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1300

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_714D
   PCI\VEN_1002&DEV_714E
   PCI\VEN_1002&DEV_718F
   PCI\VEN_1002&DEV_716D

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 786 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور و راه انداز Radeon X1550

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1550

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1550

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7142&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7142&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7183&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7183&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7162&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_7162&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_71A3&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_71A3&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7140&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7143
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7146&SUBSYS_5940174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7147
   PCI\VEN_1002&DEV_715F
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_30001002
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_30001787
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7187&SUBSYS_5940174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7193
   PCI\VEN_1002&DEV_719F
   PCI\VEN_1002&DEV_7160&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7166&SUBSYS_5941174B
   PCI\VEN_1002&DEV_7167
   PCI\VEN_1002&DEV_717F
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_30011002
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_30011787
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71A7&SUBSYS_5941174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71B3

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 840 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور گرافیک Radeon X1600

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1600

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1600

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7181
   PCI\VEN_1002&DEV_71C0
   PCI\VEN_1002&DEV_71A1
   PCI\VEN_1002&DEV_71E0

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 791 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور گرافیک Radeon X1650

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1650

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1650

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs:
   PCI\VEN_1002&DEV_7181&SUBSYS_5920174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71C1
   PCI\VEN_1002&DEV_71C6
   PCI\VEN_1002&DEV_71C7
   PCI\VEN_1002&DEV_7291
   PCI\VEN_1002&DEV_7293
   PCI\VEN_1002&DEV_71A1&SUBSYS_5921174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71E1
   PCI\VEN_1002&DEV_71E6
   PCI\VEN_1002&DEV_71E7
   PCI\VEN_1002&DEV_72B1
   PCI\VEN_1002&DEV_72B3

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 1102 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز برای Radeon X1650 GTO

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1650 GTO

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1650 GTO

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_71C0&SUBSYS_E160174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71E0&SUBSYS_E161174B

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 523 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور برای گرافیک Radeon X1700

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1700

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1700

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_71C1&SUBSYS_0880174B
   PCI\VEN_1002&DEV_71E1&SUBSYS_0881174B

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 645 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز گرافیک Radeon X1800

   Radeon - رادئون   راه انداز Radeon X1800

   Manufacturer : Radeon

   Model : X1800

   Version : 10.2 : 8.593.100.000

   Type : VGA

   Hardware IDs: PCI\VEN_1002&DEV_7109&SUBSYS_0D021002
   PCI\VEN_1002&DEV_7129&SUBSYS_0D031002
   PCI\VEN_1002&DEV_710A
   PCI\VEN_1002&DEV_712A
   PCI\VEN_1002&DEV_7100
   PCI\VEN_1002&DEV_7109
   PCI\VEN_1002&DEV_7120
   PCI\VEN_1002&DEV_7129

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 679 " بار از آن بازدید شده است.

    
   صفحه قبل صفحه بعد