دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100


   راه انداز ASUS My Cinema-ES3-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES3-100

   Version : 11.0.0.28844

   Type : tv tuner

   Size : 7.43 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 39 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES2-100

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES2-100


   راه انداز ASUS My Cinema-ES2-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES2-100

   Version : 10.5.61.1

   Type : tv tuner

   Size : 7.35 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 37 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema 7131 Dual

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema 7131 Dual


   راه انداز ASUS My Cinema 7131 Dual

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema 7131 Dual

   Version : 13.03,14

   Type : tv tuner

   Size : 5.56 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 28 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 SE SERIES

   کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 SE SERIES


   راه انداز ASUS My Cinema 7131 SE SERIES

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema 7131 SE SERIES

   Type : tv tuner

   Size : 3.10 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 27 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 Hybrid

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131 Hybrid


   راه انداز ASUS My Cinema 7131 Hybrid

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema 7131 Hybrid

   Type : tv tuner

   Size : 3.10 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 26 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131


   راه انداز ASUS My Cinema 7131

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema 7131

   Type : tv tuner

   Size : 3.10 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 19 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کات تی وی ASUS TV TUNER CARD

   درایور کات تی وی ASUS TV TUNER CARD


   راه انداز ASUS TV TUNER CARD

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV TUNER CARD

   Version : 1.6.00

   Type : tv tuner

   Size : 4.36 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 15 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134

   درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134


   راه انداز ASUS TV FM 7134

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV FM 7134

   Version : 2.3.0.4

   Type : tv tuner

   Size : 4.75 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 17 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS ASUS TV FM 7133

   درایور تی وی کارت ASUS ASUS TV FM 7133


   راه انداز ASUS ASUS TV FM 7133

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV FM 7133

   Version : 2.3.0.4

   Type : tv tuner

   Size : 4.75 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 21 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150


   راه انداز ASUS My Cinema PS3150

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema PS3150

   Version : 10.5.61.1

   Type : tv tuner

   Size : 8.75 MB

   قابلیت نصب از از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 15 " بار از آن بازدید شده است.