دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S

   درایور تی وی کارت Prolink PlayTV 700 DVB-S


   راه انداز Prolink PlayTV 700 DVB-S

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 700 DVB-S

   Type : tv tuner

   Size : 4.55 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1046 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T

   درایور کاتر تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T


   راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 505 DVB-T

   Type : tv tuner

   Size : 2.55 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1088 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

   کارت تی وی Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus


   راه انداز Prolink PlayTV 505 DVB-T Plus

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 505 DVB-T Plus

   Type : tv tuner

   Size : 11.49 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1031 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker

   راه انداز کارت تی وی Prolink PlayTV 405 DVD Maker


   راه انداز Prolink PlayTV 405 DVD Maker

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 405 DVD Maker

   Type : tv tuner

   Size : 32.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1008 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Prolink PlayTV 550 Hybrid

   درایور کارت تی وی Prolink PlayTV 550 Hybrid


   راه انداز Prolink PlayTV 550 Hybrid

   Manufacturer : Prolink

   Model : PlayTV 550 Hybrid

   Type : tv tuner

   Size : 294 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1011 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE9400Combo

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE9400Combo


   راه انداز ASUS My Cinema-PE9400Combo

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-PE9400Combo

   Version : 1.7

   Type : tv tuner

   Size : 3.70 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1296 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-ES2-750

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-ES2-750


   راه انداز ASUS My Cinema-ES2-750

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES2-750

   Version : 6.14.10.3541

   Type : tv tuner

   Size : 8.44 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1229 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD3-100

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD3-100


   راه انداز ASUS My Cinema-EHD3-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHD3-100

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1177 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی ASUS My Cinema-EHC3-150

   کارت تی وی ASUS My Cinema-EHC3-150


   راه انداز ASUS My Cinema-EHC3-150

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHC3-150

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1149 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD2-100

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD2-100


   راه انداز ASUS My Cinema-EHD2-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHD2-100

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1165 " بار از آن بازدید شده است.