دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 4

دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-ES2-750

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-ES2-750


   راه انداز ASUS My Cinema-ES2-750

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES2-750

   Version : 6.14.10.3541

   Type : tv tuner

   Size : 8.44 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 511 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD3-100

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD3-100


   راه انداز ASUS My Cinema-EHD3-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHD3-100

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 453 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی ASUS My Cinema-EHC3-150

   کارت تی وی ASUS My Cinema-EHC3-150


   راه انداز ASUS My Cinema-EHC3-150

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHC3-150

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 416 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD2-100

   تی وی کارت ASUS My Cinema-EHD2-100


   راه انداز ASUS My Cinema-EHD2-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-EHD2-100

   Version : 77.3.1.0

   Type : tv tuner

   Size : 40.48 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 435 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-PHC3-100

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-PHC3-100


   راه انداز ASUS My Cinema-PHC3-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-PHC3-100

   Version : 60.141

   Type : tv tuner

   Size : 12.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 475 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6300Hybrid

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6300Hybrid


   راه انداز ASUS My Cinema-PE6300Hybrid

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-PE6300Hybrid

   Version : 60.141.2

   Type : tv tuner

   Size : 11.02 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 482 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE6200Analog

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-PE6200Analog


   راه انداز ASUS My Cinema-PE6200Analog

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-PE6200Analog

   Version : 6.0.141.04

   Type : tv tuner

   Size : 5.34 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 280 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6100Analog

   راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-PE6100Analog


   راه انداز ASUS My Cinema-PE6100Analog

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-PE6100Analog

   Version : 6.0.141.04

   Type : tv tuner

   Size : 5.34 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 418 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema PS3 110

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema PS3 110


   راه انداز ASUS My Cinema PS3 110

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema PS3 110

   Version : 11.0.0.28844

   Type : tv tuner

   Size : 7.43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 367 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-100


   راه انداز ASUS My Cinema-ES3-100

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES3-100

   Version : 11.0.0.28844

   Type : tv tuner

   Size : 7.43 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 555 " بار از آن بازدید شده است.