دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131

   درایور کارت تی وی ASUS My Cinema 7131


   راه انداز ASUS My Cinema 7131

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema 7131

   Type : tv tuner

   Size : 3.10 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1038 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کات تی وی ASUS TV TUNER CARD

   درایور کات تی وی ASUS TV TUNER CARD


   راه انداز ASUS TV TUNER CARD

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV TUNER CARD

   Version : 1.6.00

   Type : tv tuner

   Size : 4.36 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1088 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134

   درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134


   راه انداز ASUS TV FM 7134

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV FM 7134

   Version : 2.3.0.4

   Type : tv tuner

   Size : 4.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1057 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS ASUS TV FM 7133

   درایور تی وی کارت ASUS ASUS TV FM 7133


   راه انداز ASUS ASUS TV FM 7133

   Manufacturer : ASUS

   Model : TV FM 7133

   Version : 2.3.0.4

   Type : tv tuner

   Size : 4.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1099 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150

   درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150


   راه انداز ASUS My Cinema PS3150

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema PS3150

   Version : 10.5.61.1

   Type : tv tuner

   Size : 8.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1039 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-ES3-150

   راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-ES3-150


   راه انداز ASUS My Cinema-ES3-150

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES3-150

   Version : 10.5.61.1

   Type : tv tuner

   Size : 8.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 995 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-110

   راه انداز تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-110


   راه انداز ASUS My Cinema-ES3-110

   Manufacturer : ASUS

   Model : My Cinema-ES3-110

   Version : 10.5.61.1

   Type : tv tuner

   Size : 8.75 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1006 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV

   کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV


   راه انداز Terratec Cinergy 400 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 400 TV

   Version : 1.0.0.57

   Type : tv tuner

   Size : 1.58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1083 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 250 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 USB

   Version : 3.80

   Type : tv tuner

   Size : 12.12 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1034 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI


   راه انداز Terratec Cinergy 250 PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 PCI

   Version : 1.3.2.0

   Type : tv tuner

   Size : 751 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1092 " بار از آن بازدید شده است.