دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 6

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV

   کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV


   راه انداز Terratec Cinergy 400 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 400 TV

   Version : 1.0.0.57

   Type : tv tuner

   Size : 1.58 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 411 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 250 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 USB

   Version : 3.80

   Type : tv tuner

   Size : 12.12 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 273 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI


   راه انداز Terratec Cinergy 250 PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 PCI

   Version : 1.3.2.0

   Type : tv tuner

   Size : 751 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 394 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT


   راه انداز Terratec Cinergy 2400i DT

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 2400i DT

   Version : 1.1.0.284

   Type : tv tuner

   Size : 1.60 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 211 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 200 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 200 USB

   Version : 3.85

   Type : tv tuner

   Size : 11.46 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 193 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD

   کارت تی وی Terratec Cinergy HTC Stick HD


   راه انداز Terratec Cinergy HTC Stick HD

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HTC Stick HD

   Version : 5.09.1202.00

   Type : tv tuner

   Size : 2.39 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 416 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE

   تی وی کارت Terratec Cinergy HT USB XE


   راه انداز Terratec Cinergy HT USB XE

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HT USB XE

   Version : 3..12.00.00

   Type : tv tuner

   Size : 1.05 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 376 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy HT PCMCIA


   راه انداز Terratec Cinergy HT PCMCIA

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HT PCMCIA

   Version : 1.03.03.05

   Type : tv tuner

   Size : 1.28 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 591 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT PCI


   راه انداز Terratec Cinergy HT PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HT PCI

   Version : 3.1.1.27

   Type : tv tuner

   Size : 1.42 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 314 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express


   راه انداز Terratec Cinergy HT Express

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HT Express

   Version : 2.03.02.03

   Type : tv tuner

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 354 " بار از آن بازدید شده است.