دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 7

دسته بندی: سری: مدل:
    

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express

   راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy HT Express


   راه انداز Terratec Cinergy HT Express

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy HT Express

   Version : 2.03.02.03

   Type : tv tuner

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 418 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity


   راه انداز Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy DT USB XS

   Version : 3.12.00.00

   Type : tv tuner

   Size : 1.89 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 194 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI


   راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD CI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy C PCI HD CI

   Version : 1.01.02.501

   Type : tv tuner

   Size : 1.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 167 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD


   راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy C PCI HD

   Version : 1.01.02.501

   Type : tv tuner

   Size : 1.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 076 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV


   راه انداز Terratec Cinergy 600 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 600 TV

   Version : 1.3.3.5

   Type : tv tuner

   Size : 1.59 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 300 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 400 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 400 USB

   Version : 1.0.0.57

   Type : tv tuner

   Size : 775 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 377 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T


   راه انداز Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1400 DVB-T

   Version : 5.0.18.0

   Type : tv tuner

   Size : 1.50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 214 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-S

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 340 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-C

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 153 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI


   راه انداز Terratec 250 PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 PCI

   Version : 1.3.2.0

   Type : tv tuner

   Size : 751 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 160 " بار از آن بازدید شده است.