دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 7

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy DT USB XS Diversity


   راه انداز Terratec Cinergy DT USB XS Diversity

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy DT USB XS

   Version : 3.12.00.00

   Type : tv tuner

   Size : 1.89 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 168 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI

   درایور کارت تی وی Terratec Cinergy C PCI HD CI


   راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD CI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy C PCI HD CI

   Version : 1.01.02.501

   Type : tv tuner

   Size : 1.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 132 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy C PCI HD


   راه انداز Terratec Cinergy C PCI HD

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy C PCI HD

   Version : 1.01.02.501

   Type : tv tuner

   Size : 1.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 041 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV


   راه انداز Terratec Cinergy 600 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 600 TV

   Version : 1.3.3.5

   Type : tv tuner

   Size : 1.59 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 242 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 400 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 400 USB

   Version : 1.0.0.57

   Type : tv tuner

   Size : 775 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 326 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T


   راه انداز Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1400 DVB-T

   Version : 5.0.18.0

   Type : tv tuner

   Size : 1.50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 191 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-S

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 298 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-C

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 123 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI


   راه انداز Terratec 250 PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 PCI

   Version : 1.3.2.0

   Type : tv tuner

   Size : 751 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 128 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV


   راه انداز Terratec 200 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 200 TV

   Version : 3.85

   Type : tv tuner

   Size : 6.83 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 163 " بار از آن بازدید شده است.