دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 600 TV


   راه انداز Terratec Cinergy 600 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 600 TV

   Version : 1.3.3.5

   Type : tv tuner

   Size : 1.59 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 959 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 400 USB


   راه انداز Terratec Cinergy 400 USB

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 400 USB

   Version : 1.0.0.57

   Type : tv tuner

   Size : 775 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1036 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   درایو ر تی وی کارت Terratec Cinergy 1400 DVB-T


   راه انداز Terratec Cinergy 1400 DVB-T

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1400 DVB-T

   Version : 5.0.18.0

   Type : tv tuner

   Size : 1.50 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 997 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-S


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-S

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-S

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1100 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   راه انداز تی وی کارت Terratec Cinergy 1200 DVB-C


   راه انداز Terratec Cinergy 1200 DVB-C

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 1200 DVB-C

   Version : 4.8.3.18

   Type : tv tuner

   Size : 1.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 924 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI

   راه انداز تی وی کارت Terratec 250 PCI


   راه انداز Terratec 250 PCI

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 250 PCI

   Version : 1.3.2.0

   Type : tv tuner

   Size : 751 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 953 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV


   راه انداز Terratec 200 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 200 TV

   Version : 3.85

   Type : tv tuner

   Size : 6.83 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 965 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV

   راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV


   راه انداز VideoHome imNetATV

   Manufacturer : VideoHome

   Model : imNetATV

   Version : 1.3.3.5

   Type : TV Card

   Size : 9.06 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1086 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez

   درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez


   راه انداز VideoHome GoDVDez

   Manufacturer : VideoHome

   Model : GoDVDez

   Type : TV Card

   Size : 5.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1084 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت VideoHome ezNetDTV

   تی وی کارت VideoHome ezNetDTV


   راه انداز VideoHome ezNetDTV

   Manufacturer : VideoHome

   Model : ezNetDTV

   Version : 10.6.22.1

   Type : TV Card

   Size : 4.03 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1026 " بار از آن بازدید شده است.