دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 9

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

   درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


   راه انداز Kworld DVB-T 323U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 323U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 850 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

   درایور کارت تی وی


   راه انداز Kworld DVB-T 355U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 355U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 515 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 350U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 350U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 597 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310

   راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310


   راه انداز Kworld DVB-T PE310

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T PE310

   Version : 1.0.3.3

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 857 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 100

   درایور کارت تی وی کی ورد


   راه انداز Kworld DVB-T 100

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 100

   Version : 6.0.1020.1

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 488 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Kworld DVB-T 210 | کارت تی وی

   درایور Kworld DVB-T 210


   راه انداز Kworld DVB-T 210

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 210

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 361 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U | کی ورد

   دانلود درایور Kworld DVB-T 320U


   راه انداز Kworld DVB-T 320U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 320U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 612 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U | کی ورد

   دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U


   راه انداز Kworld DVB-T 310U

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T 310U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 2 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 036 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Kworld ATSC 315U

   درایور Kworld ATSC 315U


   راه انداز Kworld ATSC 315U

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 315U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 267 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld ATSC 330U

   دانلود درایور Kworld ATSC 330U


   راه انداز Kworld ATSC 330U

   Manufacturer : Kworld

   Model : ATSC 330U

   Version : 5.7.0112.0

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 284 " بار از آن بازدید شده است.