سایت دانلود درایور » درایور کارت گرافیک » درایور گرافیک NVIDIA G73GL


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور گرافیک NVIDIA G73GL


Nvidia - انویدیا


راه انداز NVIDIA G73GL

Manufacturer : NVIDIA

Model : G73GL

Version : 6.14.11.9062

Type : VGA

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 12 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور بالا قابلیت نصب کارت های گرافیکی با شناسه های سخت افزاری زیر را دارد


PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&SUBSYS_00000000&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&SUBSYS_00000000
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_15151043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_16D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_12221043
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16D61043
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_16D91043
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_0690107B
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_01611025
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_02351025
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_028E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_01881631
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_0696107B
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_01881631
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_0696107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_017E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_0800107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02081025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02611025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01281025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01671025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_017E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_024B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01281025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01671025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02001025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02051025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02081025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_020A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02181025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_021C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02531025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02601025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_014A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_0173107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_01601025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02521025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_026B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02521025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02961025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_026B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_15D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_16341043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_080117FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_15881043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_16181043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_16321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_17A21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3D7B17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_19021043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_15841043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_16191043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_18321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_15141043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_16121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_16171043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_826C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_17C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3D7A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_080017FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_15131043
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_16161043
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_82651043
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_17C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_20271043
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16191043
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16201043
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_19821043
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_20031043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_1A521043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_20281043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_202B1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_19E21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_20041043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_20121043
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_19D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_20021043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_19921043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20141043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20161043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20191043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20201043
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_20151043
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_20171043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_001F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_18921043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_20101043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_20111043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_387917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_001F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_080517FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_19F21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20011043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20051043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20061043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_19A21043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_1A021043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_20091043
PCI\VEN_10DE&DEV_064B&SUBSYS_387417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_064B&SUBSYS_3A2717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_19121043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20131043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20181043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20221043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_1A121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_1A421043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20211043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20231043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20241043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20251043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_202C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0653&SUBSYS_1A421043
PCI\VEN_10DE&DEV_0653&SUBSYS_202D1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_1AD21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_20351043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_20391043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_000E1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_20081043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_000E1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_080217FF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19721043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19B21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_1A621043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_20071043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_200F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_387317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_3A2417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_83291043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_90031B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A221043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A321043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A721043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_20261043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1A821043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1A921043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1AB21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_20321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_16C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_19621043
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_20092854
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_16E21043
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_40061B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_16B21043
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_20081854
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_19B41043
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_1AA21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_1C021043
PCI\VEN_10DE&DEV_0873&SUBSYS_19B41043
PCI\VEN_10DE&DEV_0873&SUBSYS_1C121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_12021849
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_20311043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_1AE21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20311043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20341043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20361043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_203A1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20401043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_1AC21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_20371043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_20381043
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_20331043
PCI\VEN_10DE&DEV_0CAD&SUBSYS_20351043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A3106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A4106B
PCI\VEN_10DE&DEV_05E2&SUBSYS_061710DE
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_00A7106B
PCI\VEN_10DE&DEV_062D&SUBSYS_0631106B
PCI\VEN_10DE&DEV_062E&SUBSYS_0605106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00B3106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_061B106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00A9106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00B0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00BC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0655&SUBSYS_0633106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0656&SUBSYS_0693106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00BE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00C0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00B0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00B9106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BF106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_00B1106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0869&SUBSYS_00B4106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0870&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_2052161F
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_2052161F
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_00011895
PCI\VEN_10DE&DEV_040B&SUBSYS_30C3103C
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_30C5103C
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_30C3103C
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_051810DE
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_0539103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_30EC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_065C&SUBSYS_30E7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2C&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7C&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0CAD&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0CBC&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_FF001179
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_FF001179
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_002314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_002514C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_002314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_002514C0
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_387717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_003114C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_003D14C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_388217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_003314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_388417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_38A117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_004214C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_004814C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_22001558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_22011558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_06631558
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_06681558
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_81001558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_86891558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_86871558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08021558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08051558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08061558
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_08021558
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_08061558
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02281028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02291028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_022E1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_02751028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F31028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02091028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_020A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02271028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02281028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02291028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_022E1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_026F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02731028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02861028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02B51028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_020A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0429&SUBSYS_01FE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042B&SUBSYS_01F91028
PCI\VEN_10DE&DEV_042B&SUBSYS_01FE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_01FF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_024A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_024B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_02511028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_02511028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_02C01028
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_02721028
PCI\VEN_10DE&DEV_065A&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_065C&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02621028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02711028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02721028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BB1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BC1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BD1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02D91028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02DE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_02331028
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_024F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06FB&SUBSYS_02341028
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_02711028
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_02BA1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_040C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_04181028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_040A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_040B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA8&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CBC&SUBSYS_040C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_142310CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_142210CF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14A710CF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14CF10CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_153810CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_30CC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CD103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CF103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30DE103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_30D4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3610103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_361B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3621103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_3610103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_361B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_30F7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_360B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3621103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3629103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_1505103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_306D103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_30F7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_7010103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_306A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_306C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_7010103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_360A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0845&SUBSYS_360A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_3651103C
PCI\VEN_10DE&DEV_087F&SUBSYS_3651103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_363C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_363E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_3659103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_365C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_7001103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_363C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_363E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_7001103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_3659103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_365C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_3650103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00401170
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_FF101179
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00401170
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_FF101179
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_01211170
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01211170
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00911854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01151854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01161854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01171854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01181854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01191854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00901854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00941854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00981854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_009F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01061854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01091854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01151854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01161854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01171854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01181854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01191854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01201854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00921854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00931854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00971854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01001854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01091854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01251854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01291854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_009E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_010E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_010F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01101854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01111854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01121854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01131854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01291854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_012F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01301854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01311854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01321854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013C1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_01401854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_01421854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01311854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01321854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013B1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01411854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01431854
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_01361854
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_01371854
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_20D917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_386217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_39F517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_400C17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_386917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0429&SUBSYS_20D817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_211A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_214F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_219F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_211817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_212517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_214E17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_21A017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_215017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_211917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_212417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_387717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_387B17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_387A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_210717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_387617AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_3A2517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_212817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_388317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2C&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38CD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38FD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38FF17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_214517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_390517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_38A417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_215D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_389F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_38CE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_38FE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_390017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_215D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_67401462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FBB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_63F21462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FBB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_10141462
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_10241462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_63F21462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_65101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_719A1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_719B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_100C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_100B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_100C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_10231462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_16501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_45701462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65101462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65301462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_72301462
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_10321462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_67201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0845&SUBSYS_67201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_71F01462
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_76211462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_10121462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_10191462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_101A1462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_71F01462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_10131462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_102E1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_10311462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_10321462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_10341462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10151462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10231462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10511462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_10241462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_102F1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_10351462
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82271071
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82301071
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02841A92
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82271071
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82531071
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_88971033
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_A0151071
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_A01614FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_90721071
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_95151071
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_88971033
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_90721071
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C20D1631
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C20E1631
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_059017FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_88751033
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C1041631
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C1051631
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_0763152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_059317FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C1031631
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C20B1631
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0773152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0776152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_17731854
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_17761854
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_88D81033
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0787152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0788152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0789152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17841854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17851854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17861854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17871854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17891854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0772152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0773152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0774152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0775152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17721854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17731854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17741854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17751854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0774152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0775152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_17741854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_17751854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0784152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0785152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0786152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0817152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17811854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17821854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17831854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17841854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17851854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17861854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17871854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17881854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_08071854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_0815152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_08051854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_0814152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C509144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_8068144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_B04B144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C509144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C510144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C510144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_B058144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C044144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C044144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C041144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C042144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C048144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C04A144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C521144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C524144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C041144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C042144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C045144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C048144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C04F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C050144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C540144D
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_C056144D
PCI\VEN_10DE&DEV_087F&SUBSYS_C056144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_C544144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3C04109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3C03109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_A0021940
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3C06109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_90241B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_3C05109F
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_90231B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_042A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_042A&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EA&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EA&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_208917C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_208A17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_208917C0
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_208A17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_208C17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_10CA17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_208B17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2A&SUBSYS_10CA17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_9008104D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_9008104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E5&SUBSYS_9025104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_9025104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_903F104D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_9069104D

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب درایورها به مشکلی برخوردید همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشند . تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345
در صورتی که به هر دلیلی موفق به تماس با شماره بالا نشدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
همراه رایانه


تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 3 977 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
پایتخت ایران کدام شهر است؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@