سایت دانلود درایور » درایور کارت گرافیک » درایور گرافیک NVIDIA G73GL


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور گرافیک NVIDIA G73GL


Nvidia - انویدیا


راه انداز NVIDIA G73GL

Manufacturer : NVIDIA

Model : G73GL

Version : 6.14.11.9062

Type : VGA

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 12 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور بالا قابلیت نصب کارت های گرافیکی با شناسه های سخت افزاری زیر را دارد


PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&SUBSYS_00000000&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&SUBSYS_00000000
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6B&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_15151043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_16D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_12221043
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16D61043
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_16D91043
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_011F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01251025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01271025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01291025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_012B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01361025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_0690107B
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_01611025
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_02351025
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_028E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_01881631
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_0696107B
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_01881631
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_0696107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_017E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_0800107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02081025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02611025
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_011E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01211025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01261025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01281025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013F1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01421025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01431025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01451025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01461025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01491025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_015E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01671025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01751025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_017E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_024B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01281025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01671025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02001025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02051025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02081025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_020A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02181025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_021C1025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02531025
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_02601025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_014A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_014D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_0173107B
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_01601025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02521025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_026B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02011025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_020E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02191025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_021E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02521025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02591025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02961025
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_02991025
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_026B1025
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_15D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_16341043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_080117FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_15881043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_16181043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_16321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_17A21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3D7B17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_19021043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_15841043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_16191043
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_18321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_15141043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_16121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_16171043
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_826C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_17C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3D7A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_080017FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_15131043
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_16161043
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_82651043
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_17C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_20271043
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16191043
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_16201043
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_19821043
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_20031043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_1A521043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_20281043
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_202B1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_19E21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_20041043
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_20121043
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_19D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_20021043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_19921043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20141043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20161043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20191043
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_20201043
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_20151043
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_20171043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_001F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_18921043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_20101043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_20111043
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_387917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_001F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_080517FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_19F21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20011043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20051043
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_20061043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_19A21043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_1A021043
PCI\VEN_10DE&DEV_064A&SUBSYS_20091043
PCI\VEN_10DE&DEV_064B&SUBSYS_387417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_064B&SUBSYS_3A2717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_19121043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20131043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20181043
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_20221043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_1A121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_1A421043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20211043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20231043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20241043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_20251043
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_202C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0653&SUBSYS_1A421043
PCI\VEN_10DE&DEV_0653&SUBSYS_202D1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_1AD21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_20351043
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_20391043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_000E1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_20081043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_000E1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_080217FF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19721043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19B21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_19C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_1A621043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_20071043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_200F1B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_387317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_3A2417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_83291043
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_90031B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A221043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A321043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_1A721043
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_20261043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1A821043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1A921043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_1AB21043
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_20321043
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_16C21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_19621043
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_20092854
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_16E21043
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_40061B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_16B21043
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_20081854
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_19B41043
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_1AA21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0872&SUBSYS_1C021043
PCI\VEN_10DE&DEV_0873&SUBSYS_19B41043
PCI\VEN_10DE&DEV_0873&SUBSYS_1C121043
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_12021849
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_20311043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_1AE21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20311043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20341043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20361043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_203A1043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_20401043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_1AC21043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_20371043
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_20381043
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_20331043
PCI\VEN_10DE&DEV_0CAD&SUBSYS_20351043
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A3106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00A4106B
PCI\VEN_10DE&DEV_05E2&SUBSYS_061710DE
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_00A7106B
PCI\VEN_10DE&DEV_062D&SUBSYS_0631106B
PCI\VEN_10DE&DEV_062E&SUBSYS_0605106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_00B3106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_061B106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00A9106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00B0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0647&SUBSYS_00BC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0655&SUBSYS_0633106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0656&SUBSYS_0693106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00BE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0861&SUBSYS_00C0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00B0106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00B9106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0863&SUBSYS_00BF106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_00B1106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AA106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AC106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AD106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0867&SUBSYS_00AE106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0869&SUBSYS_00B4106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0870&SUBSYS_00AB106B
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_2052161F
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_2052161F
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_207A161F
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_00011895
PCI\VEN_10DE&DEV_040B&SUBSYS_30C3103C
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_30C5103C
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_30C3103C
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_051810DE
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_0539103C
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_1520103C
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_30EC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_065C&SUBSYS_30E7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2C&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7C&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_172B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0CAD&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0CBC&SUBSYS_1521103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_FF001179
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_FF001179
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_002314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_002514C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_002314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_002514C0
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_387717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_003114C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_003D14C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_388217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0900107B
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_003314C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_388417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_38A117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_004214C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_004814C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_22001558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_22011558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_06631558
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_06681558
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_81001558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_86891558
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_86871558
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_05731558
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_04811558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_08601558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_09021558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_09031558
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08021558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08051558
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_08061558
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_08021558
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_08061558
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_98001558
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_05771558
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02281028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02291028
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_022E1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0409&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_02751028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01F31028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02091028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_020A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02271028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02281028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02291028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_022E1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_026F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02731028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02861028
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_02B51028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01F11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01F21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_020A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0429&SUBSYS_01FE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042B&SUBSYS_01F91028
PCI\VEN_10DE&DEV_042B&SUBSYS_01FE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_01FF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_024A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_042D&SUBSYS_024B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0608&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_060A&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_060B&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0618&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_019C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_02511028
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0628&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_062C&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_019B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_02511028
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_02EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_02C01028
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_02721028
PCI\VEN_10DE&DEV_065A&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_065C&SUBSYS_02501028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02621028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02711028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_02721028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BB1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BC1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02BD1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02D91028
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_02DE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_02331028
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_024F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_06FB&SUBSYS_02341028
PCI\VEN_10DE&DEV_0862&SUBSYS_02A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_02711028
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_02BA1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_040C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_04181028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_040A1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_040B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA8&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_02A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_0CBC&SUBSYS_040C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_142310CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_142210CF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14A710CF
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14CF10CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_153810CF
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0406&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0408&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_30CC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CC103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CD103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30CF103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_30DE103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_30D4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3610103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_361B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3621103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_3610103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_361B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_30F7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_360B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3621103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_3629103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_1505103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_306D103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_30F4103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_30F7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_7010103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_306A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_306C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_06EF&SUBSYS_7010103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_360A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0845&SUBSYS_360A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_3651103C
PCI\VEN_10DE&DEV_087F&SUBSYS_3651103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_363C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_363E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_3659103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_365C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_7001103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_363C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_363E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_7001103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_3659103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_365C103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_3650103C
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00401170
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_FF101179
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00401170
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_FF101179
PCI\VEN_10DE&DEV_0609&SUBSYS_01211170
PCI\VEN_10DE&DEV_060C&SUBSYS_01211170
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00911854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01151854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01161854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01171854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01181854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_01191854
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_011A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00901854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00941854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_00981854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_009F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01061854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01091854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01151854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01161854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01171854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01181854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01191854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_011A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_01201854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00921854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00931854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_00971854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01001854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01091854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_011F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01251854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_01291854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_012E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_009E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_010E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_010F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01101854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01111854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01121854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01131854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01291854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_012E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_012F1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01301854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01311854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_01321854
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_013C1854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_01401854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_01421854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01311854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_01321854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013A1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013B1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013D1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_013E1854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01411854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_01431854
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_01361854
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_01371854
PCI\VEN_10DE&DEV_040C&SUBSYS_20D917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_386217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_39F517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_400C17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_386917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0429&SUBSYS_20D817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061C&SUBSYS_211A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_214F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061D&SUBSYS_219F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_211817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061E&SUBSYS_212517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_214E17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_061F&SUBSYS_21A017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_215017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_211917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_063A&SUBSYS_212417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_387717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_387B17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_387A17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_210717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_387617AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_3A2517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_212817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_388317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2C&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38CD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38FD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_38FF17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3C&SUBSYS_214517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A3D&SUBSYS_214517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_390517AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A6C&SUBSYS_38A417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_215D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_389F17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_38CE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_38FE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_390017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_214317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_215D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_67401462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FBB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_63F21462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FBB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_3FAD1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_3FE91462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_401B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_062B&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_10141462
PCI\VEN_10DE&DEV_0631&SUBSYS_10241462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_43271462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_63F21462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_65101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_719A1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_719B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_100C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_100B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_100C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_10231462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_16501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_45701462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_43501462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65101462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_65301462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_72201462
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_72301462
PCI\VEN_10DE&DEV_06F1&SUBSYS_10321462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_65201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_67101462
PCI\VEN_10DE&DEV_0844&SUBSYS_67201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0845&SUBSYS_67201462
PCI\VEN_10DE&DEV_0860&SUBSYS_71F01462
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_76211462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_10121462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_10191462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_101A1462
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_71F01462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_10131462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_102E1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_10311462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_10321462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A68&SUBSYS_10341462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10151462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10231462
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_10511462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_10241462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_102F1462
PCI\VEN_10DE&DEV_0CA9&SUBSYS_10351462
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82271071
PCI\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_82301071
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_02841A92
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82271071
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_82531071
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_88971033
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_A0151071
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_46051961
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_55841991
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_A01614FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0866&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_90701071
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_90721071
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_95151071
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_88971033
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_90721071
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C20D1631
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C20E1631
PCI\VEN_10DE&DEV_040D&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_059017FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_88751033
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C1041631
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C1051631
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_0763152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_059317FF
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C1031631
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C20B1631
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_387117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_0617&SUBSYS_0770152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0773152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_0776152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_17731854
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_17761854
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_88D81033
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0787152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0788152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_0789152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17841854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17851854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17861854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17871854
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_17891854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0772152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0773152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0774152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_0775152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17721854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17731854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17741854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_17751854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0774152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_0775152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_17741854
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_17751854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0784152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0785152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0786152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_0817152D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17811854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17821854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17831854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17841854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17851854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17861854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17871854
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_17881854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_08071854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A28&SUBSYS_0815152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_08051854
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_0814152D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C509144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_8068144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_B04B144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C02F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C030144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C031144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C509144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C510144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_C519144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_C510144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_B058144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C044144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C044144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0651&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C041144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C042144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C048144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C04A144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C521144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_C524144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C03F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C041144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C042144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C045144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C048144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C04F144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C050144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C520144D
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_C540144D
PCI\VEN_10DE&DEV_086E&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_086F&SUBSYS_B051144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0876&SUBSYS_C056144D
PCI\VEN_10DE&DEV_087F&SUBSYS_C056144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A69&SUBSYS_C544144D
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_3C04109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_3C03109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_A0021940
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_3C06109F
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_90241B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_3C05109F
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_90231B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_042A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_042A&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_062A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06E8&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EA&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EA&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_06EB&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2A&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_00011179
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0649&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_064C&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0652&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14021A46
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_14051A46
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_208917C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0407&SUBSYS_208A17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0425&SUBSYS_208917C0
PCI\VEN_10DE&DEV_042E&SUBSYS_208A17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0648&SUBSYS_208C17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0654&SUBSYS_10CA17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_208B17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_06EC&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A2A&SUBSYS_10CA17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0A74&SUBSYS_208D17C0
PCI\VEN_10DE&DEV_0427&SUBSYS_9008104D
PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_9008104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E5&SUBSYS_9025104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_9025104D
PCI\VEN_10DE&DEV_06E9&SUBSYS_903F104D
PCI\VEN_10DE&DEV_0A7D&SUBSYS_9069104D

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 4 223 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور