دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور کارت کپچر Conexant


ConexantManufacturer : Conexant

Version : 4.2.4.1

Type : Video Capture Card

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxرمز عبور : ندارد
حجم فايل: 1 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


این درایور قادر به نصب کارت های کپچر و تی وی کارت هایی با شناسه سخت افزاری زیر است(روش بدست آوردن شناسه سخت افزاری):

PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_aaaa&DEV_bbbb&SUBSYS_cccccccc&REV_dd
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_00F014F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_00F114F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_E000185B
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_024214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_034214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_044214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_018714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_008414F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_000614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_006814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_00F014F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_00F114F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_008714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_018714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_008414F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_000614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_E000185B
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_006614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_016614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_026614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_061314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_061314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_061314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_061314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_061314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_084214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_084214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_084214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_084214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_084214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_036614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_046614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_096614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_017614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_007614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_007614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_007614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_007614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_007614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_008314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_008314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_008314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_008314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_008314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_006814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_006814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_006814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_006814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_00F014F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_00F014F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_00F014F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_00F114F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_00F114F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_00F114F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_004214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_004214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_004214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_004214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_004214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_014214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_014214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_014214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_014214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_014214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_124214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_124214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_124214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_124214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_124214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_104214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_104214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_104214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_104214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_104214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_094214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_094214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_094214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_094214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_094214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_024214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_024214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_024214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_024214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_034214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_034214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_034214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_034214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_044214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_044214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_044214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_044214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_054214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_054214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_054214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_054214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_054214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_064214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_064214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_064214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_064214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_074214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_074214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_074214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_074214F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48231043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48231043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48231043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48231043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48231043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48241043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48241043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48241043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48241043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48241043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48251043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48251043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48251043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48251043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48251043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48261043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48261043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48261043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48261043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48261043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48271043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48271043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48271043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48271043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48271043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_48281043
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_48281043
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_48281043
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_48281043
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_48281043
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_81961033
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_10338196
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_017914F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_017914F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_017914F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_017914F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_017914F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_017814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_017814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_017814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_017814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_017814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_017714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_017714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_017714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_017714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_017714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_001314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_00F814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_00F814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_00F814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_00F814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_00F814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_011314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_027614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_027614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_027614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_027614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_027614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_037614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_037614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_037614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_037614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_037614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_018314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_018314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_018314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_018314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_018314F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_009814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_009814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_009814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_009814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_009814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_019814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_019814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_019814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_019814F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_008714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_008714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_008714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_008714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_008414F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_008414F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_008414F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_018714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8811&SUBSYS_018714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_018714F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_000614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_000614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_000614F1
PCI\VEN_14F1&DEV_8800
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_E000185B
PCI\VEN_14F1&DEV_8801
PCI\VEN_14F1&DEV_8802
PCI\VEN_14F1&DEV_8803
PCI\VEN_14F1&DEV_8804

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب درایورها به مشکلی برخوردید همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشند . تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345
در صورتی که به هر دلیلی موفق به تماس با شماره بالا نشدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
همراه رایانه


تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 6 046 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
پایتخت ایران کدام شهر است؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@