سایت دانلود درایور » درایور کارت گرافیک » درایور NVIDIA GeForce RTX 2060


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور NVIDIA GeForce RTX 2060


NVIDIA GeForce RTX 2060


راه انداز NVIDIA GeForce RTX 2060

Manufacturer : NVIDIA

Model : RTX 2060

Version : 471.68

Type : VGA

Size : 480 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37D01458&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37D01458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EA1028&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_3FF11458&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_3FF11458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_12FD10DE&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_12FD10DE
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_652719DA&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_652719DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08
PCI\VEN_10DE&DEV_1F42
PCI\VEN_10DE&DEV_1F47
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_132D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13421025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13431025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13751025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_140A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13321025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13341025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14001025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14011025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_143E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14401025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14421025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14461025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14491025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_147D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_520A174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_A520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_520A174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_A520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_87821043
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_87831043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_87181043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_87221043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_869B1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_869C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_86AD1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_86C51043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_100F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_10EF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_11FF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_140F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_19E11043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1EF11043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F411043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F8E1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1FAE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1FEE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_1E111043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_1F111043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12021043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13121043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_140F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C5F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C6F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C7F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C8F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C9F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1E211043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_103F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_139F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_1FCE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_1CDF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_65D11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_67D21558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75091558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_77091558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85501558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85511558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_951D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_95E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_971D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_97E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_50D31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_50F01558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_65E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_67E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_70D11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_85201558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_85211558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_961D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_971B1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_65D41558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_67D41558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_75101558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_77101558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_65E31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_67E31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_77141558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7561028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37581028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37591028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08C51028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EA1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EB1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EC1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08ED1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_093B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_093C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_09491028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_098F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_099D1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09CF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09E11028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09E21028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09F31028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09F91028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08C41028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08ED1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08EE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_099B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_09CE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16591458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16651458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16661458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_34901458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_34911458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_37921458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75A21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75A31458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86A21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86A31458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_15131458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_37B01458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_75BD1458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_76BC1458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_78B21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_86C21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_6905103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8702103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8771103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_6903103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8557103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8771103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86C6103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_87A6103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_87A7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8574103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85FB103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85FE103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8600103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8602103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8605103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8606103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_8741103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_8744103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_878E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_880E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8607103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8746103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8748103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8786103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8787103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_878A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_878B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_373417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_C53019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_3FFD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3A4717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3A4817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3F8C17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3F8D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3FA817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3FA917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FCD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FEE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FFE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FCE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FCF17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_37551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_8D961462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8D931462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7571462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8C9F1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_128C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12A71462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12AA1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12AE1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B01462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B41462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B81462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B91462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12BC1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12C61462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12CB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12CC1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_952019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C75B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_952019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_EA0019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F1119DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_252919DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_952919DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_24291B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_24571B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_24601B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_24631B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_03481854
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1212152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1223152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1228152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_18061D72
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_126E152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1287152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1289152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_03491854
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_126E152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_B52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_B52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_A0017377
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_A0057377
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_20021A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_20041A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_30001A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_30011A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_20111A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_80B4144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_C177144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_C186144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_C17B144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_C187144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_C192144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_105F1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_106F1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_107C1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_10961D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_10971D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_11001D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_11011D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_30118086


System : Windows, Linuxدرایور ویندوز 10 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 1000 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7، 8 و 8.1 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 849 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 997 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
عدد "هشتصد" را وارد کنید
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@