سایت دانلود درایور » درایور کارت گرافیک » درایور NVIDIA GeForce RTX 2060


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور NVIDIA GeForce RTX 2060


NVIDIA GeForce RTX 2060


راه انداز NVIDIA GeForce RTX 2060

Manufacturer : NVIDIA

Model : RTX 2060

Version : 461.40

Type : VGA

Size : 480 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:

PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37D01458&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37D01458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EA1028&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_3FF11458&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_3FF11458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_12FD10DE&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_12FD10DE
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_652719DA&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_652719DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&CC_030000
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&CC_0300
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08
PCI\VEN_10DE&DEV_1F42
PCI\VEN_10DE&DEV_1F47
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_132D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13421025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13431025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_13751025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_140A1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13321025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13341025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14001025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14011025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_143E1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14401025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14421025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14461025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_14491025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_147D1025
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_520A174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_A520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_520A174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_A520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_87821043
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_87831043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_87181043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_87221043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_869B1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_869C1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_86AD1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_86C51043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_100F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_10EF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_11FF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_140F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_19E11043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1EF11043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F411043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F8E1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1FAE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1FEE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_1E111043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_1F111043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12021043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12D21043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_13121043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_140F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C5F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C6F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C7F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C8F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1C9F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1E211043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_103F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_139F1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_1FCE1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_1CDF1043
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_65D11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_67D21558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75091558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_77091558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85501558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85511558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_951D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_95E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_971D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_97E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_50D31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_50F01558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_65E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_67E11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_70D11558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_85201558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_85211558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_961D1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_971B1558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_65D41558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_67D41558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_75101558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_77101558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_65E31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_67E31558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_77141558
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7561028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37581028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37591028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08A11028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08A21028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08C51028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EA1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EB1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EC1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08ED1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_08EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_093B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_093C1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_09491028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_098F1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_099D1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09CF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09E11028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09E21028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09F31028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_09F91028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08C41028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08ED1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08EE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_08EF1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_099B1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_09CE1028
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8520174B
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16591458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16651458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_16661458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_34901458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_34911458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_37921458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75A21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_75A31458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86A21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86A31458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_15131458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_37B01458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_75BD1458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_76BC1458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_78B21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_86C21458
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_6905103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8702103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8771103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_6903103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8557103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8771103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_86C6103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_87A6103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_87A7103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8574103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85FB103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_85FE103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8600103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8602103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8603103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8605103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_8606103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_8741103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_8744103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_878E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_880E103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8607103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8746103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8748103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8786103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_8787103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_878A103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_878B103C
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_373417AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_C53019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_3FFD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F12&SUBSYS_380317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3A4717AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3A4817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3F8C17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3F8D17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3FA817AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_3FA917AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FCD17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FEE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_3FFE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FCE17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FCF17AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD017AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD117AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD217AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_3FD317AA
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_37551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1E89&SUBSYS_8D961462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_8D931462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C7571462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_8C9F1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_128C1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12A71462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12AA1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12AE1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B01462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B41462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B81462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12B91462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12BC1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12C61462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12CB1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_12CC1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_952019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_C75B1462
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_952019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_EA0019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1F1119DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_252919DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_952919DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_24291B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_24571B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_24601B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_24631B0A
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_03481854
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1212152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1223152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_1228152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_18061D72
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_126E152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1287152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_1289152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_03491854
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_126E152D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F06&SUBSYS_B52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_B52019DA
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_A0017377
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_A0057377
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_20021A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_20041A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_30001A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_30011A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_20111A58
PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_80B4144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_C177144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_C186144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_C17B144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F51&SUBSYS_C187144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F55&SUBSYS_C192144D
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_105F1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_106F1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F11&SUBSYS_107C1D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_10961D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_10971D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_11001D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_11011D05
PCI\VEN_10DE&DEV_1F15&SUBSYS_30118086


System : Windows, Linuxدرایور ویندوز 10 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 901 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7، 8 و 8.1 نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 763 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب درایورها به مشکلی برخوردید همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشند . تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345
در صورتی که به هر دلیلی موفق به تماس با شماره بالا نشدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
همراه رایانه


تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 724 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@