سایت دانلود درایور » درایور Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22


Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22


راه انداز Intel(R) 8 Series/C220 Series SMBus Controller - 8C22

Manufacturer : Intel

Version : 10.1.1.40

Type : Chipset

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

Hardware IDs:

PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01621B0A
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01621B0A&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01641B0A
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01641B0A&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01701558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01701558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01721B0A
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01721B0A&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01951854
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_01951854&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_02141854
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_02141854&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_02501558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_02501558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_0266103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_0266103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_047C1014
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_047C1014&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A51028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A51028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A61028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A61028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A91028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05A91028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05AA1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05AA1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05AB1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05AB1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05B01028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05B01028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05BD1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05BD1028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05BE1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05BE1028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05C11028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05C11028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05CD1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05CD1028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05DB1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_05DB1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06121028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06121028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061C1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061C1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061D1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061D1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061E1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_061E1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06201028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06201028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06231028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06231028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06261028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06261028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06501558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06501558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06551558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06551558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06681028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06681028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06691028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06691028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_066A1028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_066A1028&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06841028
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_06841028&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07501025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07501025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07811025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07811025&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_078B1025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_078B1025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07901025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07901025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07931025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_07931025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080115D9
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080115D9&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080515D9
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080515D9&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080A1025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_080A1025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_08241025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_08241025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_08251025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_08251025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_090FA0A0
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_090FA0A0&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09161025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09161025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_091D1025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_091D1025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09201025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09201025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_093B1025
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_093B1025&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09401558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_09401558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_0D9E105B
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_0D9E105B&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10501854
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10501854&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1097152D
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1097152D&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10DF1462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10DF1462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E31462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E31462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E61462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E61462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E71462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10E71462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10EC1462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10EC1462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10EC1462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10EE1462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10EE1462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10F41462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_10F41462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11021462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11021462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11071462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11071462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11091462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11091462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11121462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11121462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11381462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11381462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_114C1462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_114C1462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_119D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_119D1043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11CD1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11CD1043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11CD1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11EA1734
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11EA1734&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11ED1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11ED1043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11ED1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11F31734
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_11F31734&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_122D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_122D1043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_127D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_127D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_129D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_129D1043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_129D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_14AD1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_14AD1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_157D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_157D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_16FD1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_16FD1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_171D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_171D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_177D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_177D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_178D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_178D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_17BD1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_17BD1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_17CF10CF
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_17CF10CF&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18AD1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18AD1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E4103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E4103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E6103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E6103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E7103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_18E7103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_193D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_193D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1965103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1965103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1966103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1966103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1976103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1976103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_198E103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_198E103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1993103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1993103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1998103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1998103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1A8D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1A8D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1B6D1043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_1B6D1043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_20498086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_20498086&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_204A8086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_204A8086&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_204C8086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_204C8086&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_20528086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_20528086&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2101103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2101103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_21D0103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_21D0103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_22001B0A
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_22001B0A&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_221017AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_221017AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_221117AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_221117AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_225D103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_225D103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2AF7103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2AF7103C&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2AF7103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B0D103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B0D103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B1E103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B1E103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B2C103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B2C103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B34103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B34103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B3C103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_2B3C103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309717AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309717AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309817AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309817AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309D17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309E17AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309F17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_309F17AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A017AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A017AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A117AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A117AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A517AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30A517AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30ED17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_30ED17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_310D1565
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_310D1565&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_310D1565&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35371558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35371558&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35B58086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35B58086&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35B78086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_35B78086&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_367B17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_367B17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_367D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_367D17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368417AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368417AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368517AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368517AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368617AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_368617AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_397817AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_397817AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_50001558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_50001558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_50011458
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_50011458&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_501A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_501A17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_501E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_501E17AA&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_502417AA
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_502417AA&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_54551558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_54551558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65041558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65041558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65051558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65051558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65551558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65551558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65651558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_65651558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_67461A58
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_67461A58&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_71041558
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_71041558&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_72708086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_72708086&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78151462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78151462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78161462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78161462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78171462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78171462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78171462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78211462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78211462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78211462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78231462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78231462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78301462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78301462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78451462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78451462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78451462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78481462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78481462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78491462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78491462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78501462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78501462&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78501462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78871462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_78871462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7DF61019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7DF61019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7E441019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7E441019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7E891019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7E891019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7EAC1019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7EAC1019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7EAD1019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7EAD1019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7ECF1019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7ECF1019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7ED21019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_7ED21019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_80031297
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_80031297&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8105103C
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8105103C&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_81161019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_81161019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_85341043&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C221849
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C221849&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C221849&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C228086
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_8C228086&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_99D21019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_99D21019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_99F61019
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_99F61019&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AA821462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AA821462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AA8A1462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AA8A1462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AC111462
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_AC111462&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_B099144D
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_B099144D&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_C10C144D
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_C10C144D&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_F9401179
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_F9401179&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA301179
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA301179&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA401179
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA401179&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA771179
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FA771179&REV_04
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FF1E1179
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_FF1E1179&REV_05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&CC_0C05
PCI\VEN_8086&DEV_8C22&CC_0C0500رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 3 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

در صورتی که هنگام دانلود یا نصب درایورها به مشکلی برخوردید همکاران ما در همراه رایانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشکلات شما می باشند . تماس از طریق تلفن ثابت 9099070345
در صورتی که به هر دلیلی موفق به تماس با شماره بالا نشدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید
همراه رایانه


تلگرام آل درایور

این درایور در دسته " --- " قرار دارد و " 1 971 " بار از آن بازدید شده است.

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایورارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
پایتخت ایران کدام شهر است؟
پاسخ:*
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@