دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور Intel HD Graphics 4600


Intel HD Graphics 4600


راه انداز Intel HD Graphics 4600

Manufacturer : Intel

Model : HD Graphics 4600

Version : 15.40.48.5171 (20.19.15.5171)

Type : Video Card

Size : 110 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0001458
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0001458&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_85341043
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_85341043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E7103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E7103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309817AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309817AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309717AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309717AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05BD1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05BD1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_501E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_501E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_11E71734
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_11E71734&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_220E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_220E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380117AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380117AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_04128086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_04128086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05BE1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05BE1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_177D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_177D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1993103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1993103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A41028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A41028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A51028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A51028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_198E103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_198E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7E441019
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7E441019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05CC1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05CC1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E91462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E91462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_21091B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_21091B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_397817AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_397817AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06121028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06121028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08241025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08241025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E4103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E4103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1998103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1998103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05CD1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05CD1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_07811025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_07811025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09201025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09201025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_54551558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_54551558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01641B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01641B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061C1028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061C1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_11101565
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_11101565&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2C103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2C103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309F17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309F17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_14AD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_14AD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_178D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_178D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_35011558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_35011558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502817AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502817AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502A17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_604217AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_604217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06111028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06111028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061D1028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061D1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AFA103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AFA103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1C103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1C103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B3C103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B3C103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78171462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78171462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7ED28086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7ED28086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06801028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06801028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09261025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09261025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_129D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_129D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_185D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_185D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1942103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1942103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1A8D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1A8D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2101103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2101103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380217AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502417AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502417AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65651558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65651558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA361179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA361179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_04121849
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_04121849&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05D71028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05D71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06221028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06221028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06681028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06681028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06691028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06691028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_07501025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_07501025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078A1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078A1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078B1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08251025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08251025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1825103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1825103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E6103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E6103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E9103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E9103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20498086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20498086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_204A8086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_204A8086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_21F5103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_21F5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AF7103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AF7103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B34103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B34103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B43103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B43103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_30A317AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_30A317AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_367D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_367D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78161462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78161462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7E1C1019
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7E1C1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_8105103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_8105103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0008086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_D0008086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02301558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02301558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_04168086
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_04168086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05FE1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05FE1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06841028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06841028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_091D1025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_091D1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09401558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_09401558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E81462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E81462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10EE1462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10EE1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11CD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11CD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11ED1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11ED1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_157D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_157D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AA10CF
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AA10CF&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17BD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17BD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1909103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1909103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1963103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1963103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1966103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1966103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1967103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1967103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1974103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1974103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1B6D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1B6D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_20371297
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_20371297&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221117AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221117AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22221B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22221B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22CA1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22CA1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_35371558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_35371558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380917AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380917AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380A17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_51061558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_51061558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65041558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65041558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_999C1019
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_999C1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9351179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9351179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA891179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA891179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01621B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01621B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01721B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01721B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A61028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A61028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A71028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05A71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05B71028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05B71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05C11028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05C11028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061E1028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_061E1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06231028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06231028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06251028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06251028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06261028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_06261028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078C1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078C1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_080A1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_080A1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E5103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E8103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18E8103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18EB103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18EB103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1905103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1905103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1906103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_1906103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2179103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2179103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B0F103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B0F103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1E103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B21103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B21103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2A103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B2A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_369C17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_369C17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78211462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78211462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78231462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78231462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78461462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78461462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78501462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78501462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7EAD1019
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7EAD1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_99D21019
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_99D21019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00071179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00071179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01951854
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01951854&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02141854
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02141854&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02501558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_02501558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_060D1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_060D1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06501558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06501558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06551558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06551558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06881028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06881028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_093C1025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_093C1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E11462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E11462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_122D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_122D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_127D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_127D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17A910CF
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17A910CF&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_18AD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_18AD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_190A103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_190A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1940103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1940103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1944103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1944103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1962103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1962103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1965103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1965103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1968103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1968103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_20FA1B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_20FA1B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221017AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2253103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2253103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_225D103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_225D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22BA1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22BA1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380317AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380317AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502317AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502317AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_52811558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_52811558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65021558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65021558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65551558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65551558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9451179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9451179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA471179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA471179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01711B0A
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_01711B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_0266103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_0266103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05B01028
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_05B01028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078D1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_078D1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_080515D9
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_080515D9&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08261025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08261025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_085B1025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_085B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08631025
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_08631025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18EA103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_18EA103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20108086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20108086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20528086
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_20528086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_21D0103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_21D0103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_22AD103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_22AD103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AF3103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2AF3103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B04103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B04103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B0D103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B0D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1B103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B1B103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B39103C
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_2B39103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309B17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309B17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309C17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_309C17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_30A117AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_30A117AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_367B17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_367B17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_368517AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_368517AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_369617AA
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_369617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78481462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78481462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78511462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_78511462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79171462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79171462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79181462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79181462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79241462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_79241462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7ED21019
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_7ED21019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_AC111462
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_AC111462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_B096144D
PCI\VEN_8086&DEV_0412&SUBSYS_B096144D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00001462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00001462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00021179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_00021179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01501558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01501558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01701558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_01701558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05A91028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05A91028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05AA1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05AA1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05DB1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05DB1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05FD1028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_05FD1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06851028
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_06851028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_08211025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_08211025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_093B1025
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_093B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10061D05
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10061D05&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1097152D
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1097152D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E01462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E01462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E31462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_10E31462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11021462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11021462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11041462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11041462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11061462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11061462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11071462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11071462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11081462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11081462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11091462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11091462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11121462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11121462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11131462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_11131462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_114D1462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_114D1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_14571A46
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_14571A46&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_16FD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_16FD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_171D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_171D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AB10CF
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AB10CF&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AF10CF
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_17AF10CF&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_186D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_186D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_18DD1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_18DD1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1976103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1976103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1977103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1977103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1978103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1978103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1B2D1043
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_1B2D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_217A103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_217A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_221D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2255103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2255103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_225B103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_225B103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2290103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2290103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22A0103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_22A0103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_23001558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_23001558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2332103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2332103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2333103C
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_2333103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_367517AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_367517AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_368417AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_368417AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380517AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380517AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380817AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380817AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380B17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_380B17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_50001558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_50001558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_50101558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_50101558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_501A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_501A17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502B17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502B17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502C17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_502C17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_503F17AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_503F17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_504017AA
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_504017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65011558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65011558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65051558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65051558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65561558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_65561558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_71041558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_71041558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_74811558
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_74811558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_AAA11462
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_AAA11462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_B5561458
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_B5561458&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_C750144D
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_C750144D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9201179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_F9201179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA521179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA521179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA721179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA721179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA771179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA771179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA821179
PCI\VEN_8086&DEV_0416&SUBSYS_FA821179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0416&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_0416&CC_030000
PCI\VEN_8086&DEV_0412&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_0412&CC_030000
PCI\VEN_8086&DEV_0412&CC_0380
PCI\VEN_8086&DEV_0412&CC_038000


System : Windows, Linux


مطالب مرتبط با این گرافیک:

بازی های قابل اجرا با Intel HD Graphics 4600

درایور ویندوز 10


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 110 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 199 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7، 8 و 8.1


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 64 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 121 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز XP


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 22 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 28 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


توجه! در مواردی بسیار نادر شناسه سخت افزاری Intel HD Graphics 4600 با عبارت های PCI\VEN_8086&DEV_0D12 یا PCI\VEN_8086&DEV_0D16 شروع می شود ( آموزش تصویری بدست آوردن شناسه سخت افزاری ) در این صورت باید از این درایور استفاده کنید: دانلود درایور (نسخه 64 بیتی)این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 20 358 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایور


 1. <

  درایور برای ویندوز 11 ندارد


 2. <

  سلام

  مرسی

  صلواتو عشق است


 3. <

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
2 ضرب در 2 ؟
پاسخ:*