دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور Intel HD Graphics 4400


Intel HD Graphics 4400


راه انداز Intel HD Graphics 4400

Manufacturer : Intel

Model : HD Graphics 4400

Version : 15.40.48.5171 (20.19.15.5171)

Type : Video Card

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
PCI\VEN_8086&DEV_041E
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_85341043
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_85341043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_D0001458
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_D0001458&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309817AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309817AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06121028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06121028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E7103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E7103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78171462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78171462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_367D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_367D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_11101565
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_11101565&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E9103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E9103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_198E103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_198E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_11E71734
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_11E71734&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B34103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B34103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E441019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E441019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061E1028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061E1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2AF7103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2AF7103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_368517AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_368517AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061C1028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061C1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06221028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06221028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309F17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309F17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06111028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06111028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06231028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06231028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18EA103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18EA103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78461462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78461462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_0266103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_0266103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_041E1849
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_041E1849&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A41028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A41028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08241025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08241025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B2C103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B2C103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B39103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B39103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B3C103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B3C103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ECD1019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ECD1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_041E8086
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_041E8086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08251025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08251025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_1998103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_1998103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B1E103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B1E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309717AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309717AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30ED17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30ED17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369617AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78501462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78501462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01721B0A
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01721B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061D1028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_061D1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06241028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06241028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06681028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06681028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_07501025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_07501025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_368617AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_368617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78231462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78231462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01641B0A
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01641B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A51028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A51028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06251028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06251028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_078B1025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_078B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08631025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_08631025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E4103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E4103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_20528086
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_20528086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B12103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B12103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B2A103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B2A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B5B103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B5B103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7EAC1019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7EAC1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_8105103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_8105103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06261028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_06261028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_078D1025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_078D1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E5103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E8103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E8103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_204A8086
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_204A8086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_21D0103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_21D0103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B0D103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B0D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_309D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_605717AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_605717AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78161462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78161462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78481462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78481462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78511462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78511462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ED28086
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ED28086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_AA8A1462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_AA8A1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01621B0A
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_01621B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A61028
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_05A61028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_090C1025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_090C1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_09161025
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_09161025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_0DB0105B
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_0DB0105B&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E6103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18E6103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18EB103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_18EB103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_20498086
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_20498086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2179103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2179103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_21F5103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_21F5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B43103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_2B43103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30A017AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30A017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30A517AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_30A517AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369C17AA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_369C17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78201462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_78201462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_79241462
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_79241462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E1C1019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E1C1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E1F1019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7E1F1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7EAD1019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7EAD1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ED21019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_7ED21019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_80031297
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_80031297&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_8076103C
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_8076103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_99D21019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_99D21019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_9A161019
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_9A161019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_B20619DA
PCI\VEN_8086&DEV_041E&SUBSYS_B20619DA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_0A16&SUBSYS_2211103C
PCI\VEN_8086&DEV_0A16&SUBSYS_2211103C&REV_0B
PCI\VEN_8086&DEV_0A16&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_0A16&CC_030000
PCI\VEN_8086&DEV_041E&CC_0380
PCI\VEN_8086&DEV_041E&CC_038000
PCI\VEN_8086&DEV_041E&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_041E&CC_030000


System : Windows, Linux



عملکرد این درایور برروی ویندوز 10 تست و درایور به درستی نصب شد

درایور ویندوز 10


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 110 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 199 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7، 8 و 8.1


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 64 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 121 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز XP


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 22 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 28 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link



این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 9 264 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایور


  1. <

    ممنون 

    خب عمل کرد



ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
هر روز چند ساعت است؟
پاسخ:*