دسته بندی شرکت سازنده مدل
 


درایور Intel HD Graphics 530


Intel HD Graphics 530


راه انداز Intel HD Graphics 530

Manufacturer : Intel

Model : HD Graphics 530

Version : 15.45.34.5174 (21.20.16.5174)

Type : Video Card

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
PCI\VEN_8086&DEV_1912
PCI\VEN_8086&DEV_1912&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_1912&CC_030000
PCI\VEN_8086&DEV_191B
PCI\VEN_8086&DEV_191B&CC_0300
PCI\VEN_8086&DEV_191B&CC_030000
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_86941043
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_86941043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805D103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&CC_0380
PCI\VEN_8086&DEV_1912&CC_038000
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_D0001458
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_D0001458&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06BB1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06BB1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8062103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8062103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07061028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07061028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DF1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DF1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30F617AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30F617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B5E103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B5E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8061103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8061103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380217AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B91028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B91028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8054103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8054103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380A17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D917AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D917AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79711462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79711462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11D51462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11D51462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C51028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C51028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B47103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B47103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8053103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8053103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B71028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_115A1462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_115A1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_22128086
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_22128086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_31111565
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_31111565&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79721462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79721462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8058103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8058103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DE1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DE1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1C5D1043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1C5D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F81028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F81028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F91028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F91028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_81B4103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_81B4103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_C778144D
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_C778144D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_079B1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_079B1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_19128086
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_19128086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79821462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79821462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_7A151462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_7A151462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8299103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8299103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82C9103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82C9103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C561019
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C561019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_222E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_222E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_6A011558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_6A011558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D6103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D6103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06FB1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06FB1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_121C1734
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_121C1734&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79771462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79771462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79951462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79951462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07BF1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07BF1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65081558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65081558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06BA1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06BA1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07BB1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07BB1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BC17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BC17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D217AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30E217AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30E217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36BC17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36BC17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79781462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79781462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79961462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79961462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8055103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8055103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805F103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805F103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_81B7103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_81B7103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A2103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A2103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06D91028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06D91028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E41028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E41028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10601043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10601043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01BB1B0A
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01BB1B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C61028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C61028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A21028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A21028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B3D103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B3D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BB17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BB17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_310217AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_310217AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_362E17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_362E17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C321019
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C321019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E51028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E51028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07081028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07081028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11301043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11301043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D8D1043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D8D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80A9103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80A9103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D5103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8125103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8125103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_820D103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_820D103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B81028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06B81028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F71028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06F71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_075C1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_075C1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_19121849
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_19121849&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B45103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B45103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C017AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D017AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_310617AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_310617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_802E103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_802E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A1103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A1103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9BEE1019
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9BEE1019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C551019
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_9C551019&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11901462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11901462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_505017AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_505017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_505617AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_505617AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01CD1B0A
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01CD1B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C71028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06C71028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A11028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A11028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A31028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07A31028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_20158086
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_20158086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BE17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BE17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C717AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C717AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_311117AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_311117AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_362F17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_362F17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79941462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79941462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_802F103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_802F103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8056103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8056103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805E103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_805E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_806A103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_806A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8169103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8169103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_834F103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_834F103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_01521558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_01521558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E01028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06E01028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_103B1025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_103B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_191B8086
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_191B8086&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D3D1043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D3D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_55001558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_55001558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65101558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65101558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_820F103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_820F103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06D41028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06D41028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_072A1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_072A1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_079C1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_079C1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07BD1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07BD1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10001025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10001025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30FC17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30FC17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_31141565
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_31141565&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36C017AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36C017AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8063103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8063103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8139103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8139103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8256103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8256103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8298103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A5103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82A5103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82B4103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82B4103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82F2103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_82F2103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8425103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8425103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_AC171462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_AC171462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07591028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07591028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07761028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07761028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07971028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07971028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07B01028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07B01028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07D11028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07D11028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10331025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10331025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_103A1025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_103A1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_105B1025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_105B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10801043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10801043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10A01043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10A01043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_115B1462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_115B1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_116B1462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_116B1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_116D1462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_116D1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11911462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11911462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11D71462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11D71462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D6D1043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1D6D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_222D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_222D17AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65071558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65071558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65091558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65091558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80EE103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80EE103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8257103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8257103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01C91B0A
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01C91B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01D91B0A
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_01D91B0A&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06E31028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06E31028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06FA1028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_06FA1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07271028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_07271028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10021025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10021025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10051025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10051025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_101B1025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_101B1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10631025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10631025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10721025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_10721025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_108E1025
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_108E1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B3E103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_2B3E103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79701462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79701462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79811462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79811462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79841462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_79841462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_7A111462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_7A111462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_8298103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_829A103C
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_829A103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_872F1043
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_872F1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_AA8C1462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_AA8C1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_B1231462
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_B1231462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&CC_0380
PCI\VEN_8086&DEV_191B&CC_038000
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_000117AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_000117AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_015F106B
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_015F106B&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DA1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06DA1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06EF1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_06EF1028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07D01028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07D01028&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_09791025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_09791025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10391025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10391025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10511025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_10511025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_107D1025
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_107D1025&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1128152D
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1128152D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1129152D
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1129152D&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11401043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11401043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11431462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11431462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11641462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11641462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11AD1462
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_11AD1462&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_14201043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_14201043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_15011558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_15011558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1C9D1043
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_1C9D1043&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380717AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_380717AA&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65401558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_65401558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_6B011558
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_6B011558&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D4103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_80D4103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8154103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8154103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_816B103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_816B103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8258103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_8258103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_825B103C
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_825B103C&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_F8401179
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_F8401179&REV_06
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_070E1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_070F1028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07A91028
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_07B11028
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_833810F7
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_833810F7
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_103D17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BD17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BF17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C417AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30C517AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D317AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30D417AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30E517AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_363817AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_364117AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_364217AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_364A17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36A017AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_36C117AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_30BA17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_311017AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_311417AA
PCI\VEN_8086&DEV_1912&SUBSYS_311517AA
PCI\VEN_8086&DEV_191B&SUBSYS_30BA17AA
PCI\VEN_8086&DEV_1917


System : Windows, Linuxدرایور ویندوز 10


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 112 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 243 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


درایور ویندوز 7، 8 و 8.1


نسخه 32 بیتی - X86

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 129 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link

نسخه 64 بیتی - X64

رمز عبور : ندارد
حجم فايل: 243 مگابایت
برای دریافت درایور کلیک کنید - Click for Downloadدانلود درایور با لينك مستقيم - Download Link


توجه! در مواردی بسیار نادر شناسه سخت افزاری Intel HD Graphics 530 با عبارت PCI\VEN_8086&DEV_1917 شروع می شود ( آموزش تصویری بدست آوردن شناسه سخت افزاری ) در این صورت باید یکی از درایور های زیر را دانلود کنید:
دانلود درایور (نسخه 32 بیتی)
دانلود درایور (نسخه 64 بیتی)این درایور در دسته " درایور کارت گرافیک " قرار دارد و " 23 002 " بار از آن بازدید شده است.

آموزش رایگان سخت افزار
آموزش نصب درایور


  1. <

    ببخشید یه غلظ املایی تو متنم هست ارزنده که برازنده تایپ شد لطفا اصلاح کنین  relaxed


  2. <

    درود بر شما alldrive های عزیز.

    لازم دونستم تا از زحمات تک تک شما عزیزانی که تو این سایت فعالیت میکنین تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم. برای من که به جهت حرفه شغلیم نیاز مستمر و مکرر به دانلود درایورها دارم این سایت واقعا کم نظیره. دسترسی آسان, بروز بودن درایورها, دانلود بی دردسر, مجموعه تقریبا کامل از تمامی درایورها و چندین مورد دیگر از نکات برازنده این سایت هست. واقعا دست مریزاد و خداقوت به همه شما عزیزانارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
سوال:
کلمه "آل درایور" چند نقطه دارد؟
پاسخ:*