s

دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Brother HL-1201

Brother HL-1201


راه انداز Brother HL-1201

Manufacturer : Brother

Model : HL-1201

Version : 1.0.0.0

Type : Printer

Size : 126 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 251 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1210W

Brother HL-1210W


راه انداز Brother HL-1210W

Manufacturer : Brother

Model : HL-1210W

Version : 1.0.0.0

Type : Printer

Size : 66 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-1210W_SERIB79F
BROTHERHL-1210W_SERIB79F

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 1 266 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother HL-1200

Brother HL-1200


راه انداز Brother HL-1200

Manufacturer : Brother

Model : HL-1200

Version : 1.0.0.0

Type : Printer

Size : 126 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERHL-1200_SERIE147A
BROTHERHL-1200_SERIE147A

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 251 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 2B-220B

4BARCODE 2B-220B


راه انداز 4BARCODE 2B-220B

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 2B-220B

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE2B-220B1FB4
LPTENUM\4BARCODE2B-220B1FB4

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 213 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 2B-221B

4BARCODE 2B-221B


راه انداز 4BARCODE 2B-221B

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 2B-221B

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE2B-221B8FB5
LPTENUM\4BARCODE2B-221B8FB5

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 187 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 2B-223B

4BARCODE 2B-223B


راه انداز 4BARCODE 2B-223B

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 4BARCODE 2B-223B

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE2B-223BEFB4
LPTENUM\4BARCODE2B-223BEFB4

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 190 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 2B-225B

4BARCODE 2B-225B


راه انداز 4BARCODE 2B-225B

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 2B-225B

Version : 2021.2.0.0

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE2B-225B4FB7
LPTENUM\4BARCODE2B-225B4FB7

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 183 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور 4BARCODE 2B-2023B

4BARCODE 2B-2023B


راه انداز 4BARCODE 2B-2023B

Manufacturer : 4BARCODE

Model : 2B-2023B

Type : Printer

Hardware IDs:
USBPRINT\4BARCODE2B-2023B6E1B
LPTENUM\4BARCODE2B-2023B6E1B

Size : 108 MB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 236 " بار از آن بازدید شده است.