دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Zebra ZT230

Zebra ZT230


راه انداز Zebra ZT230

Manufacturer : Zebra

Model : ZT230

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z9009
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z9009
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z5638
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z5638
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z53C8
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z53C8

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 126 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra ZD220

Zebra ZD220


راه انداز Zebra ZD220

Manufacturer : Zebra

Model : ZD220

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z0ECB
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z0ECB
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZC8FA
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZC8FA

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 89 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra P330M

Zebra P330M


راه انداز Zebra P330M

Manufacturer : Zebra

Model : P330M

Version : 10.00.00

Type : Printer

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\ZEBRA_CARD_PRINTER_P8956
USBPRINT\ZEBRA_CARD_PRINTERP3BA0A

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 47 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra ZT410

Zebra ZT410


راه انداز Zebra ZT410

Manufacturer : Zebra

Model : ZT410

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZC148
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZC148
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZC6F8
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZC6F8
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZD768
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZD768
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z06F9
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z06F9
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z34BC
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z34BC
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZE4AD
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZE4AD
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZF4BD
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZF4BD

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 97 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra GK888t

Zebra GK888t


راه انداز Zebra GK888t

Manufacturer : Zebra

Model : GK888t

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\Zebra_TechnologiesZTC5C9
LPTENUM\Zebra_TechnologiesZTC5C9
USBPRINT\Zebra_TechnologiesZTED5A
LPTENUM\Zebra_TechnologiesZTED5A

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 84 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra P430I

Zebra P430I


راه انداز Zebra P430I

Manufacturer : Zebra

Model : P430I

Version : 10.00.00

Type : Printer

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPIF40
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP2F65
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP4780
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPF281
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP928F
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP2F65
USBPRINT\ZEBRA_CARD_PRINTERP40DCB

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 53 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra TLP 2844

Zebra TLP 2844


راه انداز Zebra TLP 2844

Manufacturer : Zebra

Model : TLP 2844

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\Zebra_TLP2844_F29B
LPTENUM\Zebra_TLP2844_F29B
USBPRINT\Zebra_TechnologiesZT0783
LPTENUM\Zebra_TechnologiesZT0783

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 380 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP LaserJet Ultra M106

HP LaserJet Ultra M106


راه انداز HP LaserJet Ultra M106

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Ultra M106

Version : 24.94.01.7336

Type : Printer

Size : 364 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 56 " بار از آن بازدید شده است.