دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Ricoh SP 213SFNw

Ricoh SP 213SFNw


راه انداز Ricoh SP 213SFNw-213SNw-213SFw-213SUw

Manufacturer : Ricoh

Model : SP 213SFNw-213SNw-213SFw-213SUw

Version : 1.00.0327.0

Type : Printer / Scanner / Fax

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOH_SP_213SFNw69ED
USBPRINT\RICOH_SP_213SNw3F2C
USBPRINT\RICOH_SP_213SFwFF2B
USBPRINT\RICOH_SP_213SUwCF26
USB\vid_05CA&Pid_044F&Rev_0100&MI_01
USB\vid_05CA&Pid_044F&MI_01
USBPRINT\RICOH_SP_213SFNw69ED
LPTENUM\RICOH_SP_213SFNw69ED
USBPRINT\RICOH_SP_213SFwFF2B
LPTENUM\RICOH_SP_213SFwFF2B

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر / درایور فکس " قرار دارد و " 513 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور RICOH SP 277NwX

RICOH SP 277NwX


راه انداز RICOH SP 277NwX

Manufacturer : RICOH

Model : SP 277NwX

Version : 1.04.0.0

Type : Printer

Size : 149 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHSP_277NwX42A6

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 325 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور RICOH SP 221

RICOH SP 221


راه انداز RICOH SP 221, SP 221Nw

Manufacturer : RICOH

Model : SP 221, SP 221Nw

Version : 1.04.0.0

Type : Printer

Size : 149 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHSP_22111BA
USBPRINT\RICOHSP_221NwEAC4

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 172 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور RICOH SP 220Nw

RICOH SP 220Nw


راه انداز RICOH SP 220Nw

Manufacturer : RICOH

Model : SP 220Nw

Version : 1.04.0.0

Type : Printer

Size : 149 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHSP_220Nw2A97

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 275 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Ricoh Aficio MP 2550B

Ricoh Aficio MP 2550B


راه انداز Ricoh Aficio MP 2550, Aficio MP 2550B

Manufacturer : Ricoh

Model : Aficio MP 2550, Aficio MP 2550B

Version : 2.10.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 42 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHAficio_MP_2550B5C86
LPTENUM\RICOHAficio_MP_2550B5C86
RICOHAficio_MP_2550B5C86
USBPRINT\RICOHAficio_MP_25504693
LPTENUM\RICOHAficio_MP_25504693
RICOHAficio_MP_25504693

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 108 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Ricoh Aficio MP 3350B

Ricoh Aficio MP 3350B


راه انداز Ricoh Aficio MP 3350, Aficio MP 3350B

Manufacturer : Ricoh

Model : Aficio MP 3350, Aficio MP 3350B

Version : 2.10.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 42 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHAficio_MP_3350B14B9
LPTENUM\RICOHAficio_MP_3350B14B9
RICOHAficio_MP_3350B14B9
USBPRINT\RICOHAficio_MP_3350B972
LPTENUM\RICOHAficio_MP_3350B972
RICOHAficio_MP_3350B972

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 166 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Ricoh Aficio MP 5001

Ricoh Aficio MP 5001


راه انداز Ricoh Aficio MP 5001

Manufacturer : Ricoh

Model : Aficio MP 5001

Version : 2.10.0.0

Type : Printer / Scanner

Size : 42 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\RICOHAficio_MP_5001A140
WSDPRINT\RICOHAficio_MP_5001A140
LPTENUM\RICOHAficio_MP_5001A140

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 236 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور پرینتر Canon f158200

Canon f158200


راه انداز Canon f158200

Manufacturer : Canon

Model : f158200

Version : 1.10

Type : Printer

Size : 19 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 2 358 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
نرم افزار زئوس