دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 761GXM-M

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 761GXM-M


راه انداز Elitegroup 761GXM-M

Manufacturer : ESC

Model : 761GXM-M

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 886 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 661GX-M7

درایور کارت صدا Elitegroup 661GX-M7


راه انداز Elitegroup 661GX-M7

Manufacturer : ESC

Model : 661GX-M7

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 881 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 661GX-M2

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 661GX-M2


راه انداز Elitegroup 661GX-M2

Manufacturer : ESC

Model : 661GX-M2

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 880 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 661GX-M

درایور کارت صدا Elitegroup 661GX-M


راه انداز Elitegroup 661GX-M

Manufacturer : ESC

Model : 661GX-M

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 845 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 661FX-M7

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 661FX-M7


راه انداز Elitegroup 661FX-M7

Manufacturer : ESC

Model : 661FX-M7

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 2 091 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 865-M7

درایور کارت صدا Elitegroup 865-M7


راه انداز Elitegroup 865-M7

Manufacturer : ESC

Model : 865-M7

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 908 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 848P-A7

درایور کارت صدا الایت گروپ Elitegroup 848P-A7


راه انداز Elitegroup 848P-A7

Manufacturer : ESC

Model : 848P-A7

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 875 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت صدا Elitegroup 848P-A Deluxe

راه انداز کارت صدا Elitegroup 848P-A Deluxe


راه انداز Elitegroup 848P-A Deluxe

Manufacturer : ESC

Model : 848P-A Deluxe

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 953 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا - Elitegroup 848P-A

درایور کارت صدا - Elitegroup 848P-A


راه انداز Elitegroup 848P-A

Manufacturer : ESC

Model : 848P-A

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 274 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت صدا Elitegroup 649-M2

درایور کارت صدا Elitegroup 649-M2


راه انداز Elitegroup 649-M2

Manufacturer : ESC

Model : 649-M2

Version : 3.98

Type : audio

Size : 33.55 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور کارت صدا " قرار دارد و " 1 235 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@