درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 14 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای لینوکس » صفحه 14


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000


راه انداز Canon iR5000

Manufacturer : Canon

Model : iR5000

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 832 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR5050

درایور دستگاه کپی Canon iR5050


راه انداز Canon iR5050

Manufacturer : Canon

Model : iR5050

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 858 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon iR4530

درایور دستگاه Canon iR4530


راه انداز Canon iR4530

Manufacturer : Canon

Model : iR4530

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 862 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR4570

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR4570


راه انداز Canon iR4570

Manufacturer : Canon

Model : iR4570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 151 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3570

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3570


راه انداز Canon iR3570

Manufacturer : Canon

Model : iR3570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 890 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3245

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3245


راه انداز Canon iR3245

Manufacturer : Canon

Model : iR3245

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 917 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3235

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3235


راه انداز Canon iR3235

Manufacturer : Canon

Model : iR3235

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 768 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR3045

درایور دستگاه کپی Canon iR3045


راه انداز Canon iR3045

Manufacturer : Canon

Model : iR3045

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 822 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR3035

درایور دستگاه کپی Canon iR3035


راه انداز Canon iR3035

Manufacturer : Canon

Model : iR3035

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 787 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iR400

دانلود درایور دستگاه Canon iR400


راه انداز Canon iR400

Manufacturer : Canon

Model : iR400

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 36 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 844 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@