درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8 » صفحه 8 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز 8 » صفحه 8


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور دستگاه کپی Canon iR6020

درایور دستگاه کپی Canon iR6020


راه انداز Canon iR6020

Manufacturer : Canon

Model : iR6020

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 960 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR5020

درایور دستگاه کپی Canon iR5020


راه انداز Canon iR5020

Manufacturer : Canon

Model : iR5020

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 843 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR6000

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR6000


راه انداز Canon iR6000

Manufacturer : Canon

Model : iR6000

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 882 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000


راه انداز Canon iR5000

Manufacturer : Canon

Model : iR5000

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 875 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR5050

درایور دستگاه کپی Canon iR5050


راه انداز Canon iR5050

Manufacturer : Canon

Model : iR5050

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 915 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon iR4530

درایور دستگاه Canon iR4530


راه انداز Canon iR4530

Manufacturer : Canon

Model : iR4530

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 906 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR4570

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR4570


راه انداز Canon iR4570

Manufacturer : Canon

Model : iR4570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 203 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3570

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3570


راه انداز Canon iR3570

Manufacturer : Canon

Model : iR3570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 927 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3245

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3245


راه انداز Canon iR3245

Manufacturer : Canon

Model : iR3245

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 962 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3235

دانلود درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3235


راه انداز Canon iR3235

Manufacturer : Canon

Model : iR3235

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 809 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@