درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 6 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 6


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور دستگاه Canon iR6570

دانلود درایور دستگاه Canon iR6570


راه انداز Canon iR6570

Manufacturer : Canon

Model : iR6570

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 828 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه Canon iR5070

دانلود درایور دستگاه Canon iR5070


راه انداز Canon iR5070

Manufacturer : Canon

Model : iR5070

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 840 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Canon iR5065

دانلود درایور Canon iR5065


راه انداز Canon iR5065

Manufacturer : Canon

Model : iR5065

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 835 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Canon iR5055

دانلود درایور Canon iR5055


راه انداز Canon iR5055

Manufacturer : Canon

Model : iR5055

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 806 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR6020

درایور دستگاه کپی Canon iR6020


راه انداز Canon iR6020

Manufacturer : Canon

Model : iR6020

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 976 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR5020

درایور دستگاه کپی Canon iR5020


راه انداز Canon iR5020

Manufacturer : Canon

Model : iR5020

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 863 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR6000

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR6000


راه انداز Canon iR6000

Manufacturer : Canon

Model : iR6000

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 901 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR5000


راه انداز Canon iR5000

Manufacturer : Canon

Model : iR5000

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 903 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR5050

درایور دستگاه کپی Canon iR5050


راه انداز Canon iR5050

Manufacturer : Canon

Model : iR5050

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 940 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon iR4530

درایور دستگاه Canon iR4530


راه انداز Canon iR4530

Manufacturer : Canon

Model : iR4530

Version : 21.65

Type : Copier

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 930 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@