درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 8 » دانلود درایور - Drivers Download

» » درایور دستگاه کپی برای ویندوز XP » صفحه 8


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2200

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2200


راه انداز Canon iR2200

Manufacturer : Canon

Model : iR2200

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 865 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3230

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3230


راه انداز Canon iR3230

Manufacturer : Canon

Model : iR3230

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 864 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR3030

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR3030


راه انداز Canon iR3030

Manufacturer : Canon

Model : iR3030

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 868 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR2030

درایور دستگاه کپی Canon iR2030


راه انداز Canon iR2030

Manufacturer : Canon

Model : iR2030

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 944 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2025

دانلود درایور دستگاه کپی Canon iR2025


راه انداز Canon iR2025

Manufacturer : Canon

Model : iR2025

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 1 058 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی Canon iR2022

درایور دستگاه کپی Canon iR2022


راه انداز Canon iR2022

Manufacturer : Canon

Model : iR2022

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 2 060 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه Canon iR2830

درایور دستگاه Canon iR2830


راه انداز Canon iR2830

Manufacturer : Canon

Model : iR2830

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 847 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR2870

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR2870


راه انداز Canon iR2870

Manufacturer : Canon

Model : iR2870

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 895 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR2270

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR2270


راه انداز Canon iR2270

Manufacturer : Canon

Model : iR2270

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 799 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3225

درایور دستگاه کپی کنون Canon iR3225


راه انداز Canon iR3225

Manufacturer : Canon

Model : iR3225

Version : 21.65

Type : Copy

Size : 41.78 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 807 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@