دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100

درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100


راه انداز Kworld MCE-TV 100

Manufacturer : Kworld

Model : MCE-TV 100

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 278 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld DVB-T210SE

دانلود درایور Kworld DVB-T210SE


راه انداز Kworld DVB-T210SE

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T210SE

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 790 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PI610


راه انداز Kworld DVB-T PI610

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T PI610

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 918 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U

درایور کارت تی وی Kworld DVB-T 323U


راه انداز Kworld DVB-T 323U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 323U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 878 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی | Kworld DVB-T 355U

درایور کارت تی وی


راه انداز Kworld DVB-T 355U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 355U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 216 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 350U

درایور کارت تی وی کی ورد


راه انداز Kworld DVB-T 350U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 350U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 122 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310

راه انداز و درایور کارت تی وی Kworld DVB-T PE310


راه انداز Kworld DVB-T PE310

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T PE310

Version : 1.0.3.3

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 517 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی کی ورد | Kworld DVB-T 100

درایور کارت تی وی کی ورد


راه انداز Kworld DVB-T 100

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 100

Version : 6.0.1020.1

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 083 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Kworld DVB-T 210 | کارت تی وی

درایور Kworld DVB-T 210


راه انداز Kworld DVB-T 210

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 210

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 792 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld DVB-T 320U | کی ورد

دانلود درایور Kworld DVB-T 320U


راه انداز Kworld DVB-T 320U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 320U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 056 " بار از آن بازدید شده است.

 
صفحه قبل صفحه بعد
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@