tv card driver » صفحه 10 » دانلود درایور - Drivers Download

» » tv card driver » صفحه 10


دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور کارت تی وی AVerMedia AVerTV 203 (M168)

درایور کارت تی وی AVerMedia AVerTV 203 (M168)


راه انداز AVerMedia AVerTV 203 (M168)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 203 (M168)

Version : 5.2.0.31

Type : TV Card

Size : 13 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 056 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت AVerMedia AVerTV 301P (M151)

درایور تی وی کارت AVerMedia AVerTV 301P (M151)


راه انداز AVerMedia AVerTV 301P (M151)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 301P (M151)

Version : 5.2.0.34

Type : TV Card

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 3 643 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور کارت تی وی AverMedia AVerTV 301P (M151A)

دانلود درایور کارت تی وی AverMedia AVerTV 301P (M151A)


راه انداز AverMedia AVerTV 301P (M151A)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 301P (M151A)

Type : TV Card

Size : 10 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 920 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور AverMedia AVerTV 303P

درایور AverMedia AVerTV 303P


راه انداز AverMedia AVerTV 303P

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 303P

Type : TV Card

Size : 43 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 862 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت AverMedia SuperTV Card (M131)

درایور تی وی کارت AverMedia SuperTV Card (M131)


راه انداز AverMedia SuperTV Card (M131)

Manufacturer : AverMedia

Model : SuperTV Card (M131)

Type : TV Card

Size : 43 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 942 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت AVerMedia AVerTV 303P (M131)

درایور تی وی کارت AVerMedia AVerTV 303P (M131)


راه انداز AVerMedia AVerTV 303P (M131)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 303P (M131)

Type : TV Card

Size : 37 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 727 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی AVerMedia AVerTV 305 (M151A)

درایور کارت تی وی AVerMedia AVerTV 305 (M151A)


راه انداز AVerMedia AVerTV 305 (M151A)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 305 (M151A)

Version : 2.3.5.12

Type : TV Card

Size : 24 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 788 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AverMedia AVerTV 505 (M15H)

دانلود درایور AverMedia AVerTV 505 (M15H)


راه انداز AverMedia AVerTV 505 (M15H)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 505 (M15H)

Version : 2.3.5.56

Type : TV Card

Size : 15 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 506 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور تی وی کارت AverMedia AVerTV 303 (M126)

دانلود درایور تی وی کارت AverMedia AVerTV 303 (M126)


راه انداز AverMedia AVerTV 303 (M126)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerTV 303 (M126)

Version : 5.2.0.31

Type : TV Card

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 588 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)

دانلود درایور AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)


راه انداز AVerMedia AVerText (Teletext SW for Bt848878)

Manufacturer : AverMedia

Model : AVerText (Teletext SW for Bt848878)

Type : TV Card

Size : 829 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 541 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@