دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Kworld DVB-T 210 | کارت تی وی

درایور Kworld DVB-T 210


راه انداز Kworld DVB-T 210

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 210

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 848 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld DVB-T 320U | کی ورد

دانلود درایور Kworld DVB-T 320U


راه انداز Kworld DVB-T 320U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 320U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 109 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U | کی ورد

دانلود راه انداز Kworld DVB-T 310U


راه انداز Kworld DVB-T 310U

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-T 310U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 2 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 601 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Kworld ATSC 315U

درایور Kworld ATSC 315U


راه انداز Kworld ATSC 315U

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 315U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 839 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld ATSC 330U

دانلود درایور Kworld ATSC 330U


راه انداز Kworld ATSC 330U

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 330U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 817 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور و راه انداز Kworld DVB-S PI210 | کارت تی وی کی ورد

درایور و راه انداز Kworld DVB-S PI210


راه انداز Kworld DVB-S PI210

Manufacturer : Kworld

Model : DVB-S PI210

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 585 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 261 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld ATSC 310U

دانلود درایور Kworld ATSC 310U


راه انداز Kworld ATSC 310U

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 310U

Version : 5.7.0112.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 880 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120

درایور تی وی کارت Kworld ATSC 120


راه انداز Kworld ATSC 120

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 120

Version : 5.8.1204.0

Type : TV Tuner card

Size : 1 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 018 " بار از آن بازدید شده است.

 

دانلود درایور Kworld ATSC 115

دانلود درایور Kworld ATSC 115


راه انداز Kworld ATSC 115

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 115

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 777 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110

درایور کارت تی وی Kworld ATSC 110


راه انداز Kworld ATSC 110

Manufacturer : Kworld

Model : ATSC 110

Version : 1.3.3.2

Type : TV Tuner card

Size : 3 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 123 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@