دانلود درایور پرینتر » صفحه 5

دسته بندی: سری: مدل:
    
   تبلیغات

   درایور Sony DPP-FP77

   Sony DPP-FP77


   راه انداز Sony DPP-FP77

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP77

   Version : 6.0.6

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP7727D0

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 74 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور پرینتر Sony DPP-FP97

   Sony DPP-FP97


   راه انداز Sony DPP-FP97

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP97

   Version : 6.0

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP9745D4

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 68 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز Sony DPP-F700 - پرینتر سونی

   Sony DPP-F700


   راه انداز Sony DPP-F700

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-F700

   Version : 6.0.6000.54

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-F7000A22

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 75 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Sony DPP-F800

   Sony DPP-F800


   راه انداز Sony DPP-F800

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-F800

   Version : 6.0.6000.54

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-F8000912

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 94 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر سونی Sony DPP-FP85

   Sony DPP-FP85


   راه انداز Sony DPP-FP85

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP85

   Version : 6.0

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP851654

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 99 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Sony DPP-FP95 - سونی

   Sony DPP-FP95


   راه انداز Sony DPP-FP95

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP95

   Version : 6.0.6000

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP958455

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 87 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود راه انداز Sony DPP-FP75

   Sony DPP-FP75


   راه انداز Sony DPP-FP75

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP75

   Version : 6.0

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP75E651

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 96 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور پرینتر Sony DPP-FP70

   Sony DPP-FP70


   راه انداز Sony DPP-FP70

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP70

   Version : 6.0.6000.54

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP70E591

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 123 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور Sony DPP-FP60

   Sony DPP-FP60


   راه انداز Sony DPP-FP60

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP60

   Version : 6.0.6000.54

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP607590

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 99 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Sony DPP-FP67 - پرینتر سونی

   Sony DPP-FP67


   راه انداز Sony DPP-FP67

   Manufacturer : Sony

   Model : DPP-FP67

   Version : 6.0.6000

   Type : Printer

   Size : 199 KB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   Hardware IDs: USBPRINT\SonyDPP-FP67B7D1

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 274 " بار از آن بازدید شده است.