دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور Zebra P330I

Zebra P330I


راه انداز Zebra P330I

Manufacturer : Zebra

Model : P330I

Version : 10.00.00

Type : Printer

Size : 14 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\ZEBRA_CARD_PRINTERP37B4B
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP0848
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPC069
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPA841
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP9864
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP258E
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP158C
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPC831
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP1097
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERPC84F
USBPRINT\ELTRON_CARD_PRINTERP584B
USBPRINT\ZEBRA_CARD_PRINTER_P2749

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 45 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP LaserJet Pro M104a

HP LaserJet Pro M104a


راه انداز HP LaserJet Pro M104a

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M104a

Version : 24.94.01.7336

Type : Printer

Size : 364 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 60 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra GC420D

Zebra GC420D


راه انداز Zebra GC420D

Manufacturer : Zebra

Model : GC420D

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZC4F7
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZC4F7
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z10F0
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z10F0

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 53 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Zebra GC420T

Zebra GC420T


راه انداز Zebra GC420T

Manufacturer : Zebra

Model : GC420T

Version : 5.1.17.7412

Type : Printer

Size : 18 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\Zebra_Technologies_Z05E6
LPTENUM\Zebra_Technologies_Z05E6
USBPRINT\Zebra_Technologies_ZD1E1
LPTENUM\Zebra_Technologies_ZD1E1

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 145 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Canon CanoScan LiDE 300

Canon CanoScan LiDE 300


راه انداز Canon CanoScan LiDE 300

Manufacturer : Canon

Model : CanoScan LiDE 300

Version : 20.11.0.10

Type : Scanner

Size : 57 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USB\VID_04A9&PID_1913&REV_0100&MI_00
USB\VID_04A9&PID_1913&MI_00
USB\VID_04A9&PID_1904&REV_0603
USB\VID_04A9&PID_1913&MI_01
USB\VID_04A9&PID_1913&REV_0100&MI_02
USB\VID_04A9&PID_1913&MI_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 432 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور اسکنر Avision AD125S

Avision AD125S


راه انداز Avision AD125S

Manufacturer : Avision

Model : AD125S

Version : 11.2.0.0

Type : Scanner

Size : 29 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USB\VID_0638&PID_2C10

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور اسکنر " قرار دارد و " 161 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور HP LaserJet Pro M102a

HP LaserJet Pro M102a


راه انداز HP LaserJet Pro M102a

Manufacturer : HP

Model : LaserJet Pro M102a

Version : 24.94.01.7336

Type : Printer

Size : 364 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\HPHP_LaserJet_M101-M39ae
WSDPRINT\HPHP_LaserJet_M101-M39ae
USBPRINT\HPHP_LaserJet_M101-M39ae
WSDPRINT\HPHP_LaserJet_M101-M39ae
USB\VID_03F0&PID_612A&mi_01
USB\VID_03F0&PID_612A&mi_02
USB\VID_03F0&PID_612A&mi_03
USB\VID_03F0&PID_612A&mi_04

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر " قرار دارد و " 124 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور Brother MFC-J850D(W)N

Brother MFC-J850D(W)N


راه انداز Brother MFC-J850D(W)N

Manufacturer : Brother

Model : MFC-J850D(W)N

Version : 01.00.00.00

Type : Printer / Scanner

Size : 128 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\BROTHERMFC-J850DN86FC
USB\VID_04F9&PID_0261&MI_01
USB\VID_04F9&PID_0261&MI_02

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " درایور پرینتر / درایور اسکنر " قرار دارد و " 64 " بار از آن بازدید شده است.