دسته بندی شرکت سازنده مدل
 

درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134

درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7134


راه انداز ASUS TV FM 7134

Manufacturer : ASUS

Model : TV FM 7134

Version : 2.3.0.4

Type : tv tuner

Size : 4.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 225 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت ASUS TV FM 7133

درایور تی وی کارت ASUS ASUS TV FM 7133


راه انداز ASUS ASUS TV FM 7133

Manufacturer : ASUS

Model : TV FM 7133

Version : 2.3.0.4

Type : tv tuner

Size : 4.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 186 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150

درایور تی وی کارت ASUS My Cinema PS3150


راه انداز ASUS My Cinema PS3150

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema PS3150

Version : 10.5.61.1

Type : tv tuner

Size : 8.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 246 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-ES3-150

راه انداز کارت تی وی ASUS My Cinema-ES3-150


راه انداز ASUS My Cinema-ES3-150

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-ES3-150

Version : 10.5.61.1

Type : tv tuner

Size : 8.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 932 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-110

راه انداز تی وی کارت ASUS My Cinema-ES3-110


راه انداز ASUS My Cinema-ES3-110

Manufacturer : ASUS

Model : My Cinema-ES3-110

Version : 10.5.61.1

Type : tv tuner

Size : 8.75 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 916 " بار از آن بازدید شده است.

 

کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV

کارت تی وی Terratec Cinergy 400 TV


راه انداز Terratec Cinergy 400 TV

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 400 TV

Version : 1.0.0.57

Type : tv tuner

Size : 1.58 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 047 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB

درایور تی وی کارت Terratec Cinergy 250 USB


راه انداز Terratec Cinergy 250 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 250 USB

Version : 3.80

Type : tv tuner

Size : 12.12 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 971 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 250 PCI


راه انداز Terratec Cinergy 250 PCI

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 250 PCI

Version : 1.3.2.0

Type : tv tuner

Size : 751 KB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 037 " بار از آن بازدید شده است.

 

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT

درایور کارت تی وی Terratec Cinergy 2400i DT


راه انداز Terratec Cinergy 2400i DT

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 2400i DT

Version : 1.1.0.284

Type : tv tuner

Size : 1.60 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 736 " بار از آن بازدید شده است.

 

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB

راه انداز کارت تی وی Terratec Cinergy 200 USB


راه انداز Terratec Cinergy 200 USB

Manufacturer : Terratec

Model : Cinergy 200 USB

Version : 3.85

Type : tv tuner

Size : 11.46 MB

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

System : Windows, Linuxبرای دانلود به ادامه مطلب بروید.

این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 710 " بار از آن بازدید شده است.

 
 
فروشگاه لپ تاپ استوک آل درایور
آدرس کانال تلگرام فروشگاه: BEST_STOCK@