دانلود درایور کارت تی وی - Tv Card » صفحه 8

دسته بندی: سری: مدل:
    

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV

   درایور تی وی کارت Terratec 200 TV


   راه انداز Terratec 200 TV

   Manufacturer : Terratec

   Model : Cinergy 200 TV

   Version : 3.85

   Type : tv tuner

   Size : 6.83 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 206 " بار از آن بازدید شده است.

    

   راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV

   راه انداز تی وی کارت VideoHome imNetATV


   راه انداز VideoHome imNetATV

   Manufacturer : VideoHome

   Model : imNetATV

   Version : 1.3.3.5

   Type : TV Card

   Size : 9.06 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : ندارد

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 284 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez

   درایور تی وی کارت VideoHome GoDVDez


   راه انداز VideoHome GoDVDez

   Manufacturer : VideoHome

   Model : GoDVDez

   Type : TV Card

   Size : 5.33 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 325 " بار از آن بازدید شده است.

    

   تی وی کارت VideoHome ezNetDTV

   تی وی کارت VideoHome ezNetDTV


   راه انداز VideoHome ezNetDTV

   Manufacturer : VideoHome

   Model : ezNetDTV

   Version : 10.6.22.1

   Type : TV Card

   Size : 4.03 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 241 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVsamba


   راه انداز VideoHome DTVsamba

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVsamba

   Version : 20080129

   Type : TV Card

   Size : 3.60 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 696 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival

   درایور تی وی کارت VideoHome DTVcarnival


   راه انداز VideoHome DTVcarnival

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVcarnival

   Version : 20080527

   Type : TV Card

   Size : 4.06 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 205 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa

   درایور کارت تی وی VideoHome DTVbossa


   راه انداز VideoHome DTVbossa

   Manufacturer : VideoHome

   Model : DTVbossa

   Version : 3.12.2.0

   Type : TV Card

   Size : 4.51 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 273 " بار از آن بازدید شده است.

    

   کارت تی وی VideoHome ATSCruiser

   کارت تی وی VideoHome ATSCruiser


   راه انداز VideoHome ATSCruiser

   Manufacturer : VideoHome

   Model : ATSCruiser

   Version : 1.0.0.23

   Type : TV Card

   Size : 49.45 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 256 " بار از آن بازدید شده است.

    

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100

   درایور کارت تی وی Kworld MCE-TV 100


   راه انداز Kworld MCE-TV 100

   Manufacturer : Kworld

   Model : MCE-TV 100

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 1 752 " بار از آن بازدید شده است.

    

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE

   دانلود درایور Kworld DVB-T210SE


   راه انداز Kworld DVB-T210SE

   Manufacturer : Kworld

   Model : DVB-T210SE

   Version : 1.3.3.2

   Type : TV Tuner card

   Size : 1 MB

   قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

   بهتر است این درایور را از طریق Device Manager نصب کنید. ( آموزش نصب درایور )

   System : Windows, Linux   برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

   این درایور در دسته " دانلود درایور کارت تی وی " قرار دارد و " 2 066 " بار از آن بازدید شده است.